Vientikaupan sopimussuhteiden suunnittelu ja sopimusten tekeminen

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorOjala, Eveliina
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-08-16T11:35:42Z
dc.date.available2016-08-16T11:35:42Z
dc.date.dateaccepted2011-03-09
dc.date.issued2011
dc.description.abstractTutkimuksen kohteena on vientikaupan sopimussuhteiden suunnittelu sekä vientiso-pimusten tekeminen riskienhallinnan näkökulmasta. Tutkimuksessa annetaan kattava läpileikkaus sopimussuhteen suunnitteluun sekä sopimusten tekoon liittyviin kysy-myksiin sekä oikeustieteen että liiketalouden näkökulmasta ja pyritään tunnistamaan mahdollisia riskitilanteita ja esittelemään keinoja varautua näihin tilanteisiin etukäteen. Tutkimuksen toisessa luvussa keskitytään vientisopimussuhteen suunnitteluun. Siinä käsitellään viennin suunnittelua, johon liittyy muun muassa vientimaan ja sopimus-kumppanin valinta sekä lyhyesti sellaisia sopimuskohtia, joiden tulisi lähes poikkeuk-setta löytyä vientisopimuksesta sopimustyypistä ja tuotteesta riippumatta. Myös teol-lisuusoikeuksia tarkastellaan kansainvälisessä ympäristössä samoin kuin sopimus-häiriöiden ennakointia. Tutkimuksen kolmas luku käsittelee vientitoiminnan muotoja, erilaisia vientisopimus-vaihtoehtoja sekä oikean sopimustyypin valintaa ja tiettyjen sopimustyyppien käytös-sä erityisesti huomioitavia asioita. Ensin esitellään suoran edustuksen vaihtoehdoista agentti- ja jälleenmyyntisopimukset sekä lisensiointi ja franchising. Myös erilaisia alihankinta- ja OEM -sopimuksia tutkitaan lyhyesti. Kappaleessa tarkastellaan myös investointia etabloitumisen muotona sekä asiantuntijapalvelun vientiä ja siihen liittyviä sopimuskysymyksiä. Tutkimuksen neljännessä luvussa tarkastellaan sellaisia sopimuslausekkeita, joita yleisesti käytetään vientisopimuksissa, mutta joiden käyttöön liittyy erityisiä huomioi-tavia seikkoja ja joista monet muuttavat sopimussuhteen perustarkoitusta. Tällaisia ovat esimerkiksi vastuunrajoituslausekkeet sekä ylivoimaisten suoritusesteiden tilan-teita säätelevät force majeure- ja hardship-lausekkeet. Tutkimuksen viides luku keskittyy tarkastelemaan sopimuksen vientisopimuksen te-koa. Siinä käsitellään yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, sopimusten syntytapoja sekä riidanratkaisua ja sopimukseen sovellettavan lain valintaa koskevia kysymyksiä. Tutkielman mukaan vientikaupan aloittamiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka voivat liittyä muun muassa vientimaahan, sopimuskumppaniin tai solmittavaan sopimuk-seen. Riskit voivat myös aiheutua oman osaamisen ja resurssien yliarvioinnista tai olosuhteiden muuttumisesta. Toiminnan suunnittelu ja riittävä etukäteen tehtävä tut-kimustyö ovat tärkeitä riskienhallinnan työkaluja. Näin tunnistettuja riskejä voidaan rajoittaa tai poistaa sopimuksiin otettavilla ehdoilla tai viejän omilla toimenpiteillä, mutta kaikkiin riskeihin ei ole tarkoituksenmukaista varautua.fi
dc.ethesisid14467
dc.format.extent68
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21289
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609083503
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorYritysjuridiikkafi
dc.programme.majorBusiness Lawen
dc.subject.heleconyritysjuridiikka
dc.subject.heleconbusiness law
dc.subject.heleconulkomaankauppa
dc.subject.heleconforeign trade
dc.subject.heleconvienti
dc.subject.heleconexports
dc.subject.heleconsopimukset
dc.subject.heleconcontracts
dc.subject.heleconsuunnittelu
dc.subject.heleconplanning
dc.subject.heleconsopimusoikeus
dc.subject.heleconcontract law
dc.subject.heleconkauppa
dc.subject.heleconcommerce
dc.subject.keywordvientikauppa
dc.subject.keywordsopimusoikeus
dc.subject.keywordsopimuksen tekeminen
dc.titleVientikaupan sopimussuhteiden suunnittelu ja sopimusten tekeminenfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14467
local.aalto.openaccessno
Files