Vientikaupan sopimussuhteiden suunnittelu ja sopimusten tekeminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Business Law
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Tutkimuksen kohteena on vientikaupan sopimussuhteiden suunnittelu sekä vientiso-pimusten tekeminen riskienhallinnan näkökulmasta. Tutkimuksessa annetaan kattava läpileikkaus sopimussuhteen suunnitteluun sekä sopimusten tekoon liittyviin kysy-myksiin sekä oikeustieteen että liiketalouden näkökulmasta ja pyritään tunnistamaan mahdollisia riskitilanteita ja esittelemään keinoja varautua näihin tilanteisiin etukäteen. Tutkimuksen toisessa luvussa keskitytään vientisopimussuhteen suunnitteluun. Siinä käsitellään viennin suunnittelua, johon liittyy muun muassa vientimaan ja sopimus-kumppanin valinta sekä lyhyesti sellaisia sopimuskohtia, joiden tulisi lähes poikkeuk-setta löytyä vientisopimuksesta sopimustyypistä ja tuotteesta riippumatta. Myös teol-lisuusoikeuksia tarkastellaan kansainvälisessä ympäristössä samoin kuin sopimus-häiriöiden ennakointia. Tutkimuksen kolmas luku käsittelee vientitoiminnan muotoja, erilaisia vientisopimus-vaihtoehtoja sekä oikean sopimustyypin valintaa ja tiettyjen sopimustyyppien käytös-sä erityisesti huomioitavia asioita. Ensin esitellään suoran edustuksen vaihtoehdoista agentti- ja jälleenmyyntisopimukset sekä lisensiointi ja franchising. Myös erilaisia alihankinta- ja OEM -sopimuksia tutkitaan lyhyesti. Kappaleessa tarkastellaan myös investointia etabloitumisen muotona sekä asiantuntijapalvelun vientiä ja siihen liittyviä sopimuskysymyksiä. Tutkimuksen neljännessä luvussa tarkastellaan sellaisia sopimuslausekkeita, joita yleisesti käytetään vientisopimuksissa, mutta joiden käyttöön liittyy erityisiä huomioi-tavia seikkoja ja joista monet muuttavat sopimussuhteen perustarkoitusta. Tällaisia ovat esimerkiksi vastuunrajoituslausekkeet sekä ylivoimaisten suoritusesteiden tilan-teita säätelevät force majeure- ja hardship-lausekkeet. Tutkimuksen viides luku keskittyy tarkastelemaan sopimuksen vientisopimuksen te-koa. Siinä käsitellään yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, sopimusten syntytapoja sekä riidanratkaisua ja sopimukseen sovellettavan lain valintaa koskevia kysymyksiä. Tutkielman mukaan vientikaupan aloittamiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka voivat liittyä muun muassa vientimaahan, sopimuskumppaniin tai solmittavaan sopimuk-seen. Riskit voivat myös aiheutua oman osaamisen ja resurssien yliarvioinnista tai olosuhteiden muuttumisesta. Toiminnan suunnittelu ja riittävä etukäteen tehtävä tut-kimustyö ovat tärkeitä riskienhallinnan työkaluja. Näin tunnistettuja riskejä voidaan rajoittaa tai poistaa sopimuksiin otettavilla ehdoilla tai viejän omilla toimenpiteillä, mutta kaikkiin riskeihin ei ole tarkoituksenmukaista varautua.
Description
Keywords
vientikauppa, sopimusoikeus, sopimuksen tekeminen
Other note
Citation