Modeling and control of flexural rotor vibration of a two-pole cage induction motor

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Electromechanics
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
xi, 95
Series
Abstract
Suurten oikosulkumoottoreiden taivutusvärähtelyn mallinnusta ja säätöä tutkittiin 30 kW koelaitteen avulla. Kaksinapaista testimoottoria oli muokattu ominaisuuksiltaan muistuttamaan suurempia koneita. Värähtelyjä säädettiin staattoriin asennetulla nelinapaisella lisäkäämillä. Koneelle johdettiin fysikaalinen aikaperiodinen malli, joka kirjoitettiin tilaesitykseksi säätimiä varten. Mallinnuksessa otettiin huomioon roottorin vääntynyt akseli ja muut häiriövoimat. Koneen mallit identifioitiin useilla eri tavoilla. Myös aikaperiodista mallinnusta yritettiin. Säätimet suunniteltiin identifioitujen mallien perusteella ja niiden suorituskykyä tutkittiin työssä kuvaillulla mittalaitteistolla. Säätimiä kokeiltiin useissa koneen toimintapisteissä, myös kriittisellä nopeudella. Roottorin käyryyden aiheuttamista mallinnusvaikeuksista huolimatta roottorivärähtelyt saatiin vaimennettua. Lisäkäämillä pystyttiin luomaan hallittua voimaa, joka riitti värähtelyjen vaimentamiseen. Värähtelyt pystyttiin vaimentamaan kaikilla pyörimistaajuuksilla kunhan koneen päävuo oli riittävä. Värähtelysäädön ansiosta konetta voitiin ajaa jatkuvasti myös kriittisellä pyörimisnopeudella.

The modeling and control of flexural rotor vibrations of large cage induction motors were tested with a 30 kW test machine. The 2-pole test machine was customized to behave like bigger machines. The vibrations were controlled with a 4-pole extra stator winding. A physical, time-periodic model was derived for the machine and written to state-space form for the controllers. The deformation of rotor axis and the disturbance forces were also modeled. The models for the test machine were identified with various methods. Time periodic identification was attempted with indecisive results. Controllers were designed for the identified models and they were tested with described test measurement set-up. The controllers were tested at various operation points including the critical speed. Despite modeling difficulties caused by the curvature shape of the rotor, the rotor vibrations were controlled successfully. The extra winding could be used to create controlled force that is sufficient for controlling the vibrations. The vibrations were damped at all rotation speeds as long as the main flux of the machine was sufficient. With the vibration control, the machine could also be continuously driven at the critical speed.
Description
Supervisor
Arkkio, Antero; Prof.
Thesis advisor
Zenger, Kai; TkT
Keywords
active control, flexural vibrations, convergent control, critical speed, Linear Quadratic controller, time-periodic modeling, aikaperiodinen mallinnus, aktiivivaimennus, kriittinen nopeus, LQ-säätö, poikittaisvärähtely
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012814