How to make strategic product roadmapping decisions in a medium-sized software product company?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-17
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
Product roadmapping is an activity to make long-term decisions about the future steps of a product. In recent years, product roadmapping has been recognized as a critical activity in software product companies. It provides focus and clarity for the product development and other stakeholders of the company. The goal of this research was to gain rich empirical findings about product roadmapping phenomena through one case company that is a software product company in a financial industry. The aim was to understand how commonly recognized challenges in product roadmapping appear in the case company and also, to identify successful product roadmapping practices. The research was conducted as an action research and a few practices were tested during the research project in the form of a collaborative workshop in the case company. The results of this research indicate that common product roadmapping challenges are also found in the case company in the financial industry. Product roadmapping lacks transparency and is mainly done by the leaders of product management and product development. Prioritization has been mainly based on individuals’ expertise and knowledge and some customer feedback, but not clearly linked to strategic planning. Results also indicate that annual budgeting may be the reason why roadmapping is used mainly as a tool for short-term planning, rather than long-term planning. Furthermore, customer wishes and feedback seem to drive the process to be more reactive than strategic one. On the basis of the research findings, a well-planned and facilitated cross-functional collaborative workshop was experienced as one successful product roadmapping practice. In addition, utilization of customer segments in tangible way and using business and customer value metrics as part of the prioritization seem to clarify the decision-making.

Tuotetiekartta-prosessissa (tuote-roadmapping) on tarkoituksena tehdä pitkän tähtäimen päätöksiä tuotteen tulevaisuuden kehitysalueista. Viimeisimmissä tutkimuksissa tuotetiekartta-prosessi on tunnistettu yhdeksi kriittiseksi toiminnaksi ohjelmistotuoteyrityksissä. Prosessi keskittää tuotekehitystoiminnot tärkeimpiin kehitysalueisiin ja luo selkeyttä tuotteen kehityssuunnista myös muille yrityksen sidosryhmille. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa rikkaita empiirisiä löydöksiä tuotetiekarttailmiöstä yhden kohdeyrityksen kautta, joka on ohjelmistotuoteyritys finanssialalla. Tavoitteena oli ymmärtää, miten yleisesti havaitut tuotetiekartta-prosessihaasteet näkyvät kohdeyrityksessä, sekä myös tunnistaa onnistuneita tuotetiekartta-käytäntöjä. Tutkimus tehtiin toimintatutkimuksena ja muutamia käytäntöjä testattiin työpajassa, joka järjestettiin kohdeyrityksessä yhdessä yrityksen eri sidosryhmien edustajien kanssa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yleisesti havaittuja tuotetiekarttahaasteita löytyy myös kohdeyrityksessä, joka toimii finanssialalla. Tuotetiekartta-prosessi ei ole riittävän läpinäkyvä ja sitä tehdään lähinnä tuotehallinnan ja tuotekehityksen johdon kesken. Priorisointi perustuu myös lähinnä henkilöiden omiin kokemuksiin ja asiantuntijuuteen sekä asiakaspalautteisiin, mutta se ei ole selkeästi yhteydessä strategiseen suunnitteluun. Tulokset myös viittaavat siihen, että vuosittainen budjetointi saattaa olla syy siihen, miksi tuotetiekartta-prosessia käytetään enemmänkin lyhyen ajan suunnitteluun, kuin pitkän tähtäimen suunnitteluun. Lisäksi, asiakastoiveet ja -palautteet näyttävät vievän prosessia enemmän reaktiiviseen kuin strategiseen suuntaan. Tutkimuksen löydökset osoittavat, että hyvin suunniteltu ja fasilitoitu monialainen työpajatyöskentely koettiin onnistuneena käytäntönä osana tuotetiekartta-prosessia. Lisäksi, asiakassegmenttien käsittely konkreettisella tavalla ja liiketoiminta- sekä asiakasarvon käyttäminen osana priorisointia näyttävät selkiyttävän päätöksentekoa.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Kortesoja, Jukka
Keywords
product roadmapping, product roadmaps, long-term product planning, strategic planning, customer value creation
Other note
Citation