Evaluation of landscape architecture 3D modeling tools and practices in Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
en
Pages
178+48
Series
Abstract
In Finland clients are increasingly demanding 3D models that are to be used in “combination models” during construction of infrastructure projects, which has led to a need for landscape architecture offices to acquire 3D modeling software. Especially older landscape architects do not have personal experience in doing 3D modeling, which is why the 3D modeling process, including the benefits and limitations, is not fully understood. Some research has already been done of the benefits and limitations of landscape architecture, but more research is needed on how these benefits and deficits apply to different 3D modeling software. This information can be useful for landscape architects and offices, who are beginning to include 3D modeling in their work process, and are wondering which software would best suit their needs. The goal of this Master’s thesis is to investigate how 3D modeling is done in Finland and how 3D modeling could better be used to benefit the needs of landscape architecture. In order to develop 3D modeling, the deficits of 3D modeling must first be found. After this it can be considered how to improve these deficits. The benefits of 3D modeling are also studied, because another way to develop 3D modeling is to increase the benefits. In order to find the currently known benefits and deficits, a literature review is conducted. The literature review outlines the knowledge gap, which helps to narrow down the research questions. Answers to the research questions are researched with a survey conducted with Finnish landscape architects and comparing 5 commonly used 3D modeling software in Finland in practice. In the conclusions the differences between these 5 software are outlined, and it is determined that the differences between 3D modeling software are largely explained by the target audience for those software. The development of 3D modeling requires software developers to acknowledge landscape architecture as one of the target audiences, for which plug-ins are one possible short-term solution. In the long term productivity would be increased by a BIM software developed for landscape architecture that could produce construction drawings and make better use of inital data. As the only university to teach landscape architecture in Finland, Aalto University has a high influence on which software future landscape architects use, so the university should check periodically if 3D modeling software that are best suited for landscape architecture are installed and included in teaching. Newly graduated landscape architects take their skills with them to offices and can suggest new software and work methods.

Suomessa asiakkaat haluavat enenevässä määrin maisema-arkkitehtitoimistoilta 3D-malleja infrastruktuurihankkeissa käytettäviä yhdistelmätietomalleja varten, mikä on johtanut siihen, että maisema-arkkitehtitoimistojen täytyy ottaa 3D-mallinnusohjelmistoja käyttöönsä. Varsinkaan vanhemmilla maisema-arkkitehdeillä ei ole henkilökohtaista kokemusta 3D-mallintamisesta, minkä vuoksi 3D-mallinnuksen prosessia, etuja ja haittoja ei täysin ymmärretä. Joitain tutkimuksia on jo tehty maisema-arkkitehtuurin 3D-mallinnuksen eduista ja haitoista, mutta lisätutkimusta tarvitaan siitä, miten nämä todetut edut ja haitat pätevät eri 3D-mallinnusohjelmistoihin. Tämä tieto voi olla hyödyksi maisema-arkkitehdeille ja toimistoille, jotka alkavat sisällyttää 3D-mallintamista työprosessiinsa ja miettivät, mikä ohjelmisto sopisi tällä hetkellä parhaiten heidän tarpeisiinsa. Tämän diplomityön tavoite on tutkia, miten 3D-mallinnusta käytetään Suomessa ja millä keinoilla 3D-mallien hyödyntämistä voisi parantaa maisema-arkkitehtuurin tarpeita ajatellen. 3D-mallinnuksen kehittämiseksi tulee ensin selvittää, mitä ongelmia 3D-mallinnuksessa on. Vasta sitten voi harkita, miten ongelmia voisi parantaa. Myös 3D-mallinnuksen tuomat edut ovat yhtenä tutkimuksen kohteena, sillä toinen tapa kehittää 3D-mallinnusta on lisätä sen tuomia etuja. Nykyisin tiedossa olevien etujen ja haittojen selvittämiseksi suoritetaan kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutkimus auttaa artikuloimaan tutkimustiedosta puuttuvan aukon, minkä perusteella tutkimuskysymyksiä tarkennetaan. Näihin tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia suorittamalla tutkimuskysely suomalaisille maisema-arkkitehdeille ja tekemällä käytännön vertailu viidestä Suomessa yleisesti käytössä olevasta 3D-mallinnusohjelmasta. Johtopäätöksissä esitellään vertailtujen mallinnusohjelmien erot, ja todetaan ohjelmien välisten erojen selittyvän pitkälti 3D-mallinnusohjelmien kohderyhmien perusteella. 3D-mallinnuksen kehitys vaatii, että ohjelmistokehittäjät huomioivat maisema-arkkitehtuurin kohderyhmänä, mihin nykyisiin ohjelmistoihin kehitetyt lisäosat ovat yksi lyhyen tähtäimen ratkaisu. Pitkällä tähtäimellä työskentelyä tehostaisi maisema-arkkitehtuurin tarpeisiin kehitetty BIM-ohjelmisto, joka pystyy tuottamaan rakennepiirroksia ja hyödyntämään lähtötietoja nykyistä tehokkaammin. Ainoana maisema-arkkitehtuuria opettavana yliopistona Suomessa Aalto-yliopiston opetuksella on suuri vaikutus käytettäviin ohjelmiin, joten yliopiston tulisi tarkistaa säännöllisesti, onko maisema-arkkitehtuurin 3D-mallinnukseen parhaiten soveltuvia ohjelmistoja asennettuna ja sisällytettynä opetukseen. Vastavalmistuneet maisema-arkkitehdit vievät osaamisensa mukanaan toimistoihin ja voivat ehdottaa uusia ohjelmistoja ja työskentelymenetelmiä.
Description
Supervisor
Fricker, Pia
Thesis advisor
Fricker, Pia
Keywords
landscape architecture, 3D modeling, software, tools, features, comparison, survey, literature review
Other note
Citation