Luonnonvärien mahdollisuudet erityistaidetoiminnan alalla - Taideperustainen toimintatutkimus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
20 + 3
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan luonnonvärien mahdollisuuksia erityistaidetoiminnan alalla laadullisen taideperustaisen toimintatutkimuksen ja ekososiaalisen kasvatuksen keinoin. Tutkielman tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisen tekniikan opettamista ja mahdollisuuksia erityistaidetoiminnan kentällä ja pohtia kahden tutkimuskysymyksen kautta saisivatko taiteilijat, joilla on erityisen tuen tarpeita uutta inspiraatiota ja vaihtoehtoista tekniikkaa omaan taiteelliseen työskentelyynsä sekä voiko ohjatussa taidetyöpajassa herätellä omaa luontosuhdetta ja tukea osallistujien hyvinvointia. Tutkimusaineistona toimii taiteellinen osuus sekä maalaustyöpajan ohjaamisesta saadut havainnot, muistiinpanot ja teemahaastattelu, joka toteutettiin maalaustyöpajaan osallistuneille. Tutkielmassa tutkitaan, mitä mahdollisuuksia luonnonväreillä maalaaminen avaa tietoisuuteemme, ja mitä voidaan maalaamisen kautta oppia ja ymmärtää luonnonväreistä ja luonnon monimuotoisuudesta. Teoriaosuuden luvuissa kaksi ja kolme keskitytään avaamaan kuvataidekasvatukseen sekä erityistaidetoiminnan alaan liittyviä käsitteitä. Luvussa neljä kuvataan luonnonvärien historiaa, nykypäivän ilmiötä sekä luonnonväreillä maalaamiseen liittyviä asioita. Luvuissa viisi ja kuusi keskitytään taiteelliseen osuuteen ja maalaustyöpajan ohjaamiseen liittyviin asioihin. Luvussa seitsemän avataan ohjatusta maalaustyöpajasta saatuja tietoja ja tuloksia. Lopuksi tiivistän tutkielman prosessista nousseita ajatuksia, taiteellisesta osuudesta tehtyjä havaintoja sekä osallistujien kokemuksia luonnonväreillä maalaamisesta vaihtoehtoisena tekniikkana erityistaidetoiminnan alalla. Tutkimus osoittaa, että luonnonväreillä maalaamisesta ollaan kiinnostuneita ja niillä halutaan oppia maalaamaan. Omaa luontosuhdetta on mahdollista tutkia ja herätellä yhdessä kehollisin ja moniaistillisin tavoin sekä tuoda esiin visuaalisin ja verbaalisin keinoin. Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että maalaustyöpajaa ohjatessa osallistujien hyvinvointia voi tukea eri tavoin sekä ohjata osallistujia oman hyvinvoinnin edistämiseen.
Description
Supervisor
Malinen, Piritta
Thesis advisor
Malinen, Piritta
Keywords
luonnonvärit, erityistaidetoiminta, taideperustainen toimintatutkimus, yhdenvertainen taide, tuettu taidetoiminta, ekososiaalinen kasvatus, ympäristötaidekasvatus, vaihtoehtoiset menetelmät
Other note
Citation