Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimiin liittyvät Liikenneviraston tietotarpeet maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus
Mcode
ENG3038
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
63 + 8
Series
Abstract
Maankäytön ja liikenteen paremmalla vuorovaikutuksella voidaan tehostaa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista. Yhteensovittamisella voidaan vähentää maankäytöstä syntyvää liikkumistarvetta. Liikennemäärien väheneminen ja puhtaampien kulkumuotojen käyttö vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Tehostamalla maankäytön ja liikenteen välistä vuorovaikutusta pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta sekä vaikuttamaan ilmastonmuutoksen sopeutumistarpeisiin. Työssä tarkasteltiin Liikenneviraston roolia maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisessa sekä kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Erilaisin toimenpitein Liikennevirasto voi tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Työn tavoitteena oli tunnistaa tieto- ja kehitystarpeita Liikennevirastolle keskeisissä toimenpiteissä. Erityisen tarkastelun kohteena olivat toimista aiheutuvat tietotarpeet. Liikennevirasto on tunnistanut erilaisin selvityksin tietotarpeitaan. Tässä työssä tehtiin laadullinen tutkimus, jossa selvitettiin myös sidosryhmien tietotarpeita kyselyn avulla. Lisäksi selvitettiin, mitä muissa Pohjoismaissa tällä hetkellä tutkitaan ilmastonmuutokseen liittyen. Asiantuntijoiden työpajassa verrattiin kyselyistä saatuja tietoja Liikenneviraston tutkimus- ja kehitystoimintaan. Analyysin pohjalta esitettiin Liikenneviraston ympäristötyötä edistäviä kehitysajatuksia sekä jatkotutkimustarpeita. Työn aikana esiin nousseet kehitysehdotukset liittyvät sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistamiseen sekä tutkimustulosten jalkauttamissuunnitelmiin. Jatkotutkimustarpeita ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat muun muassa yhdyskuntarakenteen vaikutukset liikennesuoritteeseen ja yhdyskuntarakenteen aiheuttama hiilidioksidipäästöjen määrä. Jatkotutkimustarpeita ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta ovat muun muassa ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin ja sään ääri-ilmiöiden vaikutukset eri liikennemuotoihin. Tutkimus osoittaa, että etenkin maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta on tarve tehostaa. Liikennevirastolle annettiin kehitysehdotus sen roolin kirkastamisesta liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Tällä toimella Liikennevirasto voi osaltaan edistää maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen tehostamista ja siten edistää strategisissa linjauksissa sille asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamista.

With interaction it is possible to enhance land-use and transportation planning. Thereby mobility needs that are due to land use can be reduced. Cutback in both transportation volumes and use of cleaner modes of transportation reduces greenhouse gases. By enhancing interaction between land-use and transportation it’s possible to mitigate climate change and adapt to climate change. This study examines the role of the Finnish Transport Agency (FTA) in interaction between land-use and transportation as well as its role in fulfilling the national climate goals. The FTA’s information needs were especially targeted. The aim of this study was to identify information and development needs that are essential to the FTA. These methods can support climate change mitigation and adaptation with interaction between land-use and transportation. This study included a qualitative survey that determined the FTA’s interest groups’ information needs. In addition the other Nordic countries’ research themes related to climate change were examined. Further research needs and Nordic development themes were discussed in the FTA’s expert workshop and the obtained data were compared to the FTA’s research and development work. The FTA received suggestions about development ideas and further research needs that contribute to its environmental efforts. The emerged development ideas were related to strengthening internal and external cooperation and implementation of research results. As for mitigation, further research needs amongst other things concern the effects of urban structure to passenger mileage and carbon dioxide emission amounts of the urban structure. As for adaptation, further research needs amongst other things are long-term climate change effects and effects of extreme weather phenomena to different modes of transportation. The study shows that there is a need to emphasise interaction between land-use and transportation. In order to implement its strategic agendas and fulfil its national climate goals, the FTA, as the study suggests, should clarify its role in transportation system planning.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Valli, Raisa
Keywords
maankäyttö, liikenne, vuorovaikutus, ilmastonmuutos, hillintä, sopeutuminen, land use, transportation, interaction, climate change, mitigation, adaptation
Other note
Citation