Energy efficiency index for a steel using electric arc furnace

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
118 s. + liitt.
Series
Abstract
Energiatehokkuusindeksi on työkalu teollisuuden energiatehokkuuden muutoksen arviointia varten. Tässä työssä energiatehokkuusindeksi on laadittu valokaariuunia käyttävän terästehtaan maakaasun- ja sähkönkäytölle. Arvioitaessa energiatehokkuutta ominaiskulutuslukujen avulla käyttöasteen muutokset vääristävät tuloksia. Energiatehokkuus vaikuttaa parantuvan käyttöasteen ollessa korkea ja päinvastoin. Energiatehokkuusindeksissä mitattua energiankulutusta verrataan laskennalliseen energiankulutukseen, joka perustuu tietyn vuoden eli perusvuoden energiankulutukseen. Käyttöasteen muutosten vaikutuksia laskennalliseen energiankulutukseen korjataan erityisillä korjaustermeillä ja siksi energiatehokkuusindeksin käyttö on luotettavampi tapa mitata energiatehokkuuden muutosta kuin ominaiskulutuslukujen käyttö. Energiatehokkuusindeksi jakautuu perusenergiaan ja muuttuvaan energiaan. Perusenergiaan kuuluu kaikki tuotantoprosesseista riippumaton energiankulutus. Perusenergiaa ovat esimerkiksi kiinteistön energiankulutus (lämmitys, valaistus, ilmastointi, jne.) sekä prosessin seisokin aikainen energiankulutus, esimerkiksi uunien ylläpitoenergiat, paineilmantuotannon energiankulutus, vesikiertojen ylläpidon energiankulutus. Muuttuva energia on tuotantoprosessien energiankulutusta ja riippuu sen tähden tuotantonopeudesta. Teollisuusprosesseissa muuttuvan energian osuus energiankulutuksesta on yleensä selkeästi perusenergiaa suurempi. Energiatehokkuusindeksit lasketaan aina erikseen sähkön- ja lämmönkäytölle. Molemmat indeksit muodostuvat osaindekseistä, jotka kuvaavat kokonaisprosessin osaprosesseja. Osaindeksit ovat välttämättömiä tehtaan energiatehokkuuden arvioimisessa, sillä energiatehokkuuden kokonaisindeksissä merkittävät muutokset osaprosessien energiatehokkuudessa voivat jäädä huomaamatta, jos energiatehokkuus painoarvoltaan saman suuruisissa osaprosesseissa on muuttunut eri suuntiin Työssä laadittu energiatehokkuusindeksi onnistui antamaan helpommin tulkittavan kuvan energiatehokkuudesta kuin ominaiskulutusarvot. Indeksikäyrän vaihtelut ovat vähäisempiä kuin ominaiskulutusarvojen ja vaihtelun syntyä voidaan selittää osaindeksien avulla. Energiatehokkuusindeksi otettiin käyttöön Imatra Steelin terästehtaalla vuonna 2000.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Siitonen, Eero
Keywords
Other note
Citation