Impact of sustainability business innovations on market capitalization of companies operating in the built environment sector

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 66 + [2]
Series
Abstract
Importance of sustainability in the built environment sector has been growing during the past decades. This trend and potential business around it has been recognized by different entities involved in real estate business. A way to enter this potential business is sustainability business innovations. However, it has been discovered that the built environment sector is not efficient in producing innovations, even though there clearly is demand for them. Previous researches have focused on benefits that sustainability business innovations bring to the implementing company but none of them have focused on how shareholders value these innovations. This leads to the following research questions:. 1. Based on existing literature, how sustainability business innovations are seen in the built environment sector from shareholders' perspective?. 2. Based on event studies, do sustainability business innovations have an impact on the market capitalization of the case companies?. 3. Based on existing literature and event studies, how do shareholders value investments in sustainability business innovations in the built environment sector?. This Thesis was conducted by means of the event study research method. Event study can be used for measuring impact of certain announcements on market capitalization. The findings of the literature review indicate that shareholders should value sustainability business innovations positively in the built environment sector. Empirical evidence from the event study supported this. The key finding of this Thesis is that sustainability business innovation announcements and share valuation of construction companies are associated together and they seem to be positively correlated. However, there was not enough data for making similar inferences for real estate investment companies. Further evidence for the findings of this Thesis could be found by conducting interviews with investors who actively invest in companies operating the built environment sector. These findings are useful when forming questions for the possible interviews.

Kestävän kehityksen merkitys rakennetun ympäristön (RYM) alueella on kasvanut huomattavasti viimeisien vuosikymmenien aikana. Tämä tarjoaa mahdollisuuden uuteen liiketoimintaan, jonka myös RYM-alueella toimivat yritykset ovat huomanneet. Kestävän kehityksen innovaatiot ovat yksi tapa päästä käsiksi tähän kasvavaan markkinaan. On kuitenkin huomattu, että RYM-alueella toimivat yritykset eivät ole kovin tehokkaita tuottamaan innovaatiota, vaikka niille selvästikin olisi kysyntää. Aiemmat tutkimukset tältä alalta ovat lähinnä keskittyneet siihen, millaisia etuja kestävän kehityksen innovaatiot tuovat itse yrityksille, mutta eivät siihen, miten yritysten osakkeenomistajat arvostavat näitä innovaatioita. Tämä johtaa kolmeen tutkimuskysymykseen:. 1. Millä tavoin osakkeenomistajat näkevät kestävän kehityksen innovaatiot RYM-alueella olemassa olevan kirjallisuuden perusteella?. 2. Event studyyn perustuen, onko kestävän kehityksen innovaation julkaisemisella vaikutusta yrityksen markkina-arvoon?. 3. Olemassa olevaan kirjallisuuteen ja event studyyn perustuen, miten osakkeenomistajat arvostavat kestävän kehityksen innovaatioita RYM-alueella?. Tämä työ on suoritettu käyttäen event study tutkimusmenetelmää. Event studyssa voidaan mitata tietyn julkistuksen vaikutusta julkisen yrityksen markkina-arvoon. Kirjallisuusosion perusteella osakkeenomistajien tulisi arvostaa kestävän kehityksen innovaatioita RYM-alueella. Empiiriset tulokset tukivat tätä johtopäätöstä. Tämän työn päälöytö on, että kestävän kehityksen innovaatiot ja rakennusyritysten osakkeiden arvossa on yhteys, ja että ne tuntuvat korreloivan positiivisesti keskenään. Empiiriset tulokset kuitenkin rajoittuivat vain rakennusyhtiöihin, koska kiinteistösijoitusyhtiöitä varten ei ollut tarpeeksi dataa käytettävissä. Tämän työn päälöytöä tukemaan voisi tehdä haastatteluja, joissa etsitään sijoittajien näkemyksiä kestävän kehityksen innovaatioihin rakennetun ympäristön alueella. Kyseiset löydökset ovat avuksi muodostaessa kysymyksiä haastatteluja varten.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Sivunen, Matti
Kajander, Juho-Kusti
Keywords
innovation, innovaatio, sustainability, kestävä kehitys, event study, osakkeenomistaja, shareholder, markkina-arvo, market capitalization
Other note
Citation