Ulkoparlamentaarisen äärioikeiston kuvat : tarkastelussa Kohti vapautta -liikkeen tarrat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
49+2
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan ulkoparlamentaarisen ja äärioikeistolaisen Kohti vapautta -liikkeen tuottamia protestitarroja visuaalisen tapaustutkimuksen keinoin. Järjestö lukeutuu militantteihin vallankumouksellisiin liikkeisiin ja sen jäsenten on todettu jatkaneen lakkautetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaa Kohti vapautta -nimen alla. Aineisto koostuu järjestön tuottamista ideologisista tarroista, joilla on useita käyttötarkoituksia. Opinnäytteessä haluttiin kysyä, millaisista visuaalisista elementeistä järjestön tuottamat kuvat rakentuvat ja onko niissä nähtävissä toistuvia teemoja. Tavoitteena oli luoda yleiskatsaus tarrojen kuvallisiin merkityksiin niiden poliittinen viitekehys huomioiden. Opinnäytteen teoreettinen kehys nojaa Antonio Gramscin vankilavihkoihin, yhteiskuntatieteissä tuotettuun äärioikeistoa koskevaan tutkimukseen ja protestitarrojen yleispiirteitä käsitteleviin artikkeleihin. Gramscin vastahegemoniaan liittyvät strategiat kuten toistomekanismi ja samastuttavuus antoivat näkökulman aineiston katsomiselle. Lisäksi aiempi yhteiskuntatieteellinen äärioikeiston tutkimus ja ekstremistisiä tarroja koskevat artikkelit toimivat peilinä kuvamateriaalista tehdyille päätelmille. Aineistosta tehtyjen päätelmien pohjalta kuvasto jakautuu temaattisesti viholliskuviin ja vallankumoukselliseen kuvastoon. Tarroja käytetään myös rekrytointitarkoituksissa, mutta se ei ole tarrojen ainoa merkitys, sillä järjestö näkee sosiaalisen median tärkeimpänä vaikutuskanavanaan. Markkinoinnin lisäksi kuvat osallistuvat tilan valtaamiseen, pelotteluun ja vihapuheen levittämiseen. Tarroissa on läsnä sekä Suomi-erityistä paikallisuutta että globaaleja ilmiöitä. Jotkut uhkakuvat liittyvät vahvasti tähän aikaan ja paikkaan, kun taas osassa tarroista muistellaan historiallisia tapahtumia ja esikuvia. Mielenosoitus- ja sotilaskuvastossa on ylevyyttä, jolla rakennetaan romanttista mielikuvaa voitokkaasta sankarista ja ihmismassojen muutosvoimasta. Kuvasto siis sekä pelottelee että rohkaisee katsojaa rinnakkain. Äärioikeiston tutkimus on jäänyt vähälle huomiolle kulttuurintutkimuksessa ja kasvatustieteissä. Tutkielma ehdottaa, että aihetta tulisi tarkastella lisää näillä tieteenaloilla.

This master’s thesis examines the protest stickers produced by a Finnish extra-parliamentary far- right movement called Towards freedom, using a visual case study. The organisation is militant and revolutionist. It has been established that the activists form the group have continued the activities of the Finnish branch of Nordic Resistance Movement under the new name, Towards Freedom. The materials consist of ideological stickers that can be used for multiple purposes. The dissertation wants to ask, what kind of visual elements are used in the images and are there recurrent themes. The aim was to make an overview on the stickers while also acknowledging their political nature. The theoretical framework was based on Antonio Gramsci’s Prison Notebooks, studies on the Finnish far-right and articles that examine extreme stickers in general. The strategies linked to Gramsci’s counter-hegemony, such as repetition and relatability created a viewpoint at the materials. The conclusions I was able to make based on the material tell us that the stickers contain two major themes, images of the enemies and images of war and revolution. The stickers are used for recruitment, but it is not their only purpose, because the movement sees social media as a more important channel for marketing. The stickers also participate in reclaiming public space, creating threats, and propagating hate speech. Some images of the enemies are strongly based in this time and age, some reminisce about historical events and ideal persons. Images of demonstrations and war contain sublimity that is used to build visions of heroes and the capability of masses. Therefore, the imagery both threatens and encourages the viewer at the same time. Cultural research and educational sciences in Finland have mostly ignored the far-right as a subject. This dissertation suggests that the subject needs more examination form these disciplines.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
äärioikeisto, kohti vapautta, vastarintaliike, ideologiset tarrat, visuaalinen tapaustutkimus, kuvataidekasvatus
Other note
Citation