Evolution of wireless access provisioning: Understanding and managing value system structures and dynamics

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2013-06-19
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
115 + app. 149
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 79/2013
Abstract
The value system around wireless access provisioning consists of a large group of collaborating and competing economic actors, and a complex set of business roles and technical components, where the interactions of parts may cause the emergence of important behavior that we might not be able to see when looking at the parts separately. This thesis examines the evolution of wireless access provisioning by studying the underlying structures and dynamics of the surrounding value system. The thesis takes a systems thinking approach to the problem where one tries to find explanation to complex phenomena by examining the linkages and interactions of elements of a system rather than the individual details, and studies the historical evolution of GSM and Wi-Fi technology tracks and future evolution towards intelligent wireless local area access points and flexible spectrum use. A two stage approach is used where the focus is first put on value system structures in terms of generic scenarios, concurrent modeling of technical and business architectures of the value system and high level forces driving the structure. The second stage of the research models the value system dynamics caused by endogenous feedback structure and interactions between the economic actors and technical components. The results of this thesis show how the value system around wireless access provisioning has evolved until now and how it could evolve in the future. The thesis also enhances existing and develops new methods and frameworks for modeling and understanding the structures and dynamics of value systems. Overall the results of the thesis highlight the importance of understanding dynamic complexity in the management of wireless access provisioning. The results stress the importance of understanding the overall feedback structure of the value system and support the notion that more research is needed to understand dynamic complexity and endogenous feedback structure around wireless access provisioning and ICT services in general.

Toimiala langattomien liityntäverkkojen ympärillä koostuu laajasta joukosta kilpailevia ja yhteistyötä tekeviä taloudellisia toimijoita sekä joukosta toimintarooleja ja teknisiä komponentteja. Näiden vuorovaikutus voi johtaa sellaisiin systeemitason ilmiöihin, joita ei pystyttäisi havaitsemaan, jos kyseisiä systeemin osia tutkittaisiin erillään. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan langattomien liityntäverkkojen evoluutiota tutkimalla niitä ympäröivän toimialan perimmäisiä rakenteita ja dynamiikkaa. Väitöskirja tarkastelee langattomien liityntäverkkojen toimialaa systeemiajattelun näkökulmasta, jossa kompleksisia ilmiöitä pyritään selittämään systeemin linkitysten ja vuorovaikutuksen perusteella, ja fokusoituu GSM- and Wi-Fi-teknologiaperheiden historialliseen evoluutioon sekä tulevaisuuden kehitykseen kohti älykkäitä langattomia paikallisia tukiasemia ja joustavaa radiospektrin käyttöä. Tutkimus etenee kahdessa vaiheessa, missä ensimmäisessä keskitytään toimialan rakenteisiin tarkastelemalla yleisiä skenaarioita, liiketoiminnan ja teknisten arkkitehtuurien rinnakkaista mallintamista sekä korkean tason trendejä, jotka osaltaan vaikuttavat toimialan rakenteeseen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa mallinnetaan toimialan dynamiikkaa tarkastelemalla eri toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä toimialan takaisinkytkentärakennetta yleisemmin. Väitöskirjan tulokset osoittavat, kuinka toimiala on kehittynyt tähän asti kyseisten liityntäverkkojen ympärillä, ja kuinka se voisi kehittyä tulevaisuudessa. Väitöskirja myös parantaa olemassa olevia sekä kehittää kokonaan uusia menetelmiä ja viitekehyksiä toimialamallinnukseen. Kokonaisuudessaan väitöskirjan tulokset korostavat dynaamisen kompleksisuuden ymmärtämistä langattomien liityntäverkkojen hallinnassa. Tulokset painottavat takaisinkytkentärakenteen ymmärtämisen tärkeyttä ja lisätutkimuksen tarvetta, jotta langattomiin liityntäverkkoihin, sekä ICT-palveluihin yleisemmin, liittyvää dynaamista kompleksisuutta ja takaisinkytkentärakenteita voitaisiin ymmärtää paremmin.
Description
Supervising professor
Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Department of Communications and Networking, Finland
Thesis advisor
Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Department of Communications and Networking, Finland
Keywords
wireless access provisioning, GSM, Wi-Fi, value system, systems thinking, network economics, toimialarakenteet, systeemiajattelu, langattomat liityntäverkot
Other note
Parts
  • [Publication 1]: V. J. Heikkinen, T. Casey and F. Hecht, ‘Value analysis of centralized and distributed communications and video streaming’, The journal of policy, regulation and strategy for telecommunications, information and media (INFO), vol. 12, no. 5, pp. 42-58, 2010.
  • [Publication 2]: T. Casey, T. Smura, and A. Sorri, ‘Value network configurations in wireless local area access’, in Proceedings of the 9th Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics (CTTE), pp. 1-9, Ghent, Belgium, June 2010.
  • [Publication 3]: T. Casey, ‘Analysis of radio spectrum market evolution possibilities’, Communications and Strategies, no. 75, pp. 109-130, 2009.
  • [Publication 4]: T. Ali-Vehmas and T. R. Casey, ‘Evolution of wireless access provisioning: A systems thinking approach’, Competition and Regulation in Network Industries, vol. 13, no. 4, pp. 333-361, 2012.
  • [Publication 5]: T. R. Casey and J. Töyli, ‘Mobile voice diffusion and service competition: A system dynamic analysis of regulatory policy’, Telecommunications Policy, vol. 36, no. 3, pp. 162-174, 2012.
  • [Publication 6]: T. R. Casey and J. Töyli, ‘Dynamics of two-sided platform success and failure: An analysis of public wireless local area access’, Technovation - The International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology Management, vol. 32, no. 12, pp. 703-716, 2012.
  • [Publication 7]: T. R. Casey and T. Ali-Vehmas, ‘Value system evolution towards a cognitive radio era: Implications of underlying market dynamics’, in Proceedings of the 2012 IEEE International Symposium on New Frontiers in Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN), pp. 77-88, Bellevue, WA, USA, October 2012.
  • [Publication 8]: V. Sridhar, T. Casey and H. Hämmäinen, ‘Flexible spectrum management for mobile broadband services: How does it vary across advanced and emerging markets?’, Telecommunications Policy, vol. 37, no. 2-3, pp. 178-191, 2013.
Citation