Yhteistoimintaurakkamuodot korjausrakentamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-12-12
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
57 + 2
Series
Abstract
Suomalaisille rakentajille yhteistoiminnalliset urakkamuodot ovat kohtalaisen tuntemattomia projektien toimitusmuotoja. Pääosin niitä on toistaiseksi käytetty infra-puolen urakoissa, mutta pikkuhiljaa niiden suosio myös talonrakennusalalla on yleistymässä. Projektiallianssi eroaa perinteisistä rakentamisen urakkamuodoista esimerkiksi hankkeen eri osapuolten aikaisella osallistamisella, erilaisilla maksuperusteilla ja hankkeen osapuolten erilaisella valintaprosessilla. Projektiallianssin tavoitteena on luoda yhteistyötä hankkeen eri osapuolten välille sekä sopimusteknisesti, että tarjoamalla myös muita työkaluja yhteistyön mahdollistamiseksi. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta, sekä haastattelututkimuksesta, jossa haastateltiin rakennusprojektin eri osapuolia, kuten tilaajia, suunnittelijoita, rakennuttaja- ja allianssikonsulttia, urakoitsijoita ja materiaalitoimittajaa. Haastatteluissa selvitettiin esimerkiksi korjausrakentamisen eroavaisuuksia uudisrakentamiseen, projektiallianssiin sopivan tilaajan ominaisuuksia, sekä yleisiä kokemuksia talonrakennuspuolen projektialliansseista. Lisäksi projektiallianssin ja perinteisten urakkamuotojen kustannusten vertailuun laadittiin Excel-pohjainen vertailutaulukko, jolla voidaan arvioida, minkä verran erilaiset perinteisen urakoinnin projektit olisivat maksaneet projektiallianssilla toteutettuina. Työn tuloksena arvioitiin yhteistoimintaurakkamuotojen soveltumista korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisen projektit ovat usein huomattavasti uudisrakenta-mista suurempiriskisiä, sillä niille on ominaista puutteelliset lähtötiedot ja piilevät ongelmat rakenteissa. Yhteistoimintaurakoissa on paljon ominaisuuksia, jotka tukevat näiden ongelmien ratkaisua ja pienentävät näistä aiheutuvia kustannuksia. Kaikkiin hankkeisiin projektiallianssi ei kuitenkaan sovi, vaan projektilta vaaditaan esimerkiksi kohtalaista laajuutta ja kompleksisuutta.

Integrated project delivery methods are relatively unknown in the Finnish construction business. IPD-methods have mostly been used in big infrastructure-projects. However, little by little, these methods are becoming more popular in typical housing projects as well. Project alliances differ from traditional project delivery methods through integrating parties earlier, through different criteria for payables and through a different process for choosing parties for the projects. The biggest target of project alliances is to build collaboration between the parties in the project not only through the contracts but also through the use of other innovative tools. This thesis consists of a literature review and an interview survey. Different kinds of construction professionals, such as clients, designers, consultants, contractors and material suppliers, were interviewed. The interviews tackled differences between renovation and building new, features of good clients for project alliances and general experiences of project alliances among others. In addition, an excel sheet comparing costs between a traditional project and an IPD-project was created. The study’s results present how integrated project delivery methods fit renovation projects. Renovation projects usually involve higher risks since they contain special features such as less accurate initial data and hidden structural problems. Integrated project delivery methods include multiple features which support solving these problems and reduce costs. However, IPD methods are not suitable for every project. Projects have to be big and complex enough to cover the extra costs caused by the project delivery method.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Hartikka, Juha
Keywords
yhteistoimintaurakka, korjausrakentaminen, projektiallianssi, yhteistyö
Other note
Citation