MEMS-testauksen ulkoistamisen toteutus sekä siihen liittyvät riskit ja hyödyt

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 53
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee MEMS-testauksen ulkoistamista projektin avulla, jossa kulmanopeusanturin tuotanto siirretään alihankkijoiden tuotettavaksi. Työssä tutkitaan mitä vaikutteita MEMS-testauksen ulkoistamisella on ulkoistavan yrityksen toimintaan. Teoriaosuudessa käydään läpi ulkoistamista käsitteenä sekä kerrotaan mitä hyötyjä ulkoistamisella haetaan ja mitä riskejä siihen liittyy. Lisäksi kerrotaan lyhyesti MEMS-teknologiasta sekä -antureista ja siitä, mihin testausta tarvitaan. Ulkoistamisprojekti käydään läpi vaihe kerrallaan testauskehittäjän näkökulmasta. Ulkoistamistarve perustellaan tuotantoketjun osaprosessina ja tehdään valinta tarvittavasta yhteistyökumppanista. Yhteistyömallin avulla yksityiskohtainen testausjärjestelmä integroidaan päähankkijan tarpeiden ja alihankkijan tehdasvaatimusten mukaisesti. Lopuksi siirretyn mittausjärjestelmän toiminta ja laatu varmistetaan. Tulosten perusteella voidaan todeta MEMS-testauksen ulkoistamisen onnistuneen vaatimusten mukaisesti eikä ulkoistamisella ollut vaikutusta mittausjärjestelmän toimintaan. Ulkoistamisella saavutettavat hyödyt ovat siihen liittyvien riskien arvoisia. Testausjärjestelmää tulee jatkossa kehittää nopeammaksi tuotantokustannusten laskemiseksi.

This thesis introduces an implementation of outsourcing of MEMS testing. A project, where production of three axis angular rate sensor is outsourced to subcontractors, is introduced and MEMS testing is explained as a part of the production line. Impact of the outsourcing on the company is researched. In the theory section, it's discussed what are the benefits and risks regarding outsourcing. MEMS technology and working principles of an angular rate sensor are introduced and the idea of MEMS testing is explained. The project is gone through step by step from a perspective of a test design engineer. After justifying the reasons, a suitable subcontractor is chosen to fit outsourcer's needs. In co-operation of the two companies, a production test system is designed and integrated to match the subcontractor's facilities and to correspond the outsourcer's prerequisites. In the end, methods for defining the functionality and reliability of the tester are introduced. On the basis of results, outsourcing of MEMS testing has been a success for both of the partners. The benefits obtained by outsourcing overcome the risks associated with it. As a future development, the test system should be developed faster as it has such a great influence on the production costs.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Viljakainen, Harri
Keywords
MEMS, test system, outsourcing, angular rate sensor, MSA, MEMS, testausjärjestelmä, ulkoistaminen, kulmanopeusanturi, MSA
Other note
Citation