Neuvola sydämellisesti vanhemman tukena: Neuvolapalveluiden kehittäminen lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisemiseksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Mahosenaho
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
fi
Pages
94 + 7
Series
Abstract
Lastensuojelun ylisukupolvisuus on yhteiskunnallinen ongelma. Vanhempien vaikeat ongelmat paitsi heijastuvat lasten hyvinvointiin, myös periytyvät jälkipolville. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan neuvolan merkitystä lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisyssä. Palvelumuotoilun keinoin etsittiin ratkaisuja sijaishuollossa eläneiden vanhempien tukemiseen neuvolapalveluiden kautta. Työn tilaaja oli SOS-Lapsikylän Ylitse-projekti (2016—2018). Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta ja palvelumuotoiluprojektista. Palvelumuotoilun ihmiskeskeisiä menetelmiä hyödyntäen työssä kuultiin 17 ihmistä. Kokemuksia, toiveita ja tarpeita kertoivat sijaishuollossa lapsuutensa ja nuoruutensa eläneet äidit, ydinperheessä kasvaneet vanhemmat, tutkija sekä neuvolan ja SOS-Lapsikylän työntekijät. Palvelumuotoiluprosessi eteni tutkimisesta ja ongelman määrittelystä ratkaisujen kehittämiseen yhdessä sijaishuollosta aikuistuneiden äitien, neuvolan terveydenhoitajien ja lastensuojelutyöntekijöiden kanssa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että neuvolatyöntekijöillä on ajoittain vaikeuksia tukea sijaishuollossa kasvaneita vanhempia myönteisesti. Neuvolatyötä ja perheiden tukemista heikentävät resurssipula, riittämättömät vuorovaikutustaidot ja menetelmät, lukkiutuneet käytännöt, sekava palveluviidakko sekä neuvolan ja lastensuojelun välinen kuilu. Tulokset esittelevät ratkaisuehdotuksia, joilla voidaan vastata käyttäjien tarpeisiin: 1) Onnistuneen palvelun lähtökohtana on neuvolatyöntekijän ja vanhemman luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Ensikäynnistä lähtien jokainen perhe tulisi kohdata ennakkoluulottomasti. Positiivinen asenne tarttuu myös vanhempiin. 2) Perheiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita tulisi selvittää vanhempiin tutustuen ja avoimesti keskustellen. 3) Tulevat vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuuteen kasvuun. Sijaishuollossa eläneille vanhemmille tulisi antaa aikaa omien lapsuuden kokemusten käsittelemiseen ja tulevaan vanhemmuuteen liittyvien toiveiden pohtimiseen. 4) Vanhemmat kaipaavat laajasti tietoa ja opastusta niin raskausaikaan, synnytykseen kuin vauvanhoitoon ja vanhemmuuteen. 5) Perheille tulisi tarjota kohdennettua vertaistukea sekä kattavasti tietoa niin neuvolan kuin muiden toimijoiden palveluista. 6) Neuvolapalveluiden tulisi olla helposti tavoitettavissa myös akuuteissa asioissa. Yksi osa ratkaisua voi olla valtakunnallinen nettineuvola, joka keskittää kaikki sähköiset neuvolapalvelut sekä oppaat, linkit ja perheiden palvelut samaan paikkaan. Opinnäytetyössä sivutaan myös palvelumuotoilun mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus avaa mahdollisuuksia kehittää palvelurakenteita yhdessä niitä käyttävien ihmisten kanssa.

Intergenerational patterns of child welfare causes serious problems in Today´s society. Difficult problems parents face are not just weakening the well-being of children but also transferring to posterity. The purpose of this master´s thesis is to explore what is the role of maternity clinic in preventing intergenerational patterns of child welfare. By using service design methods, this thesis seeks solutions that allow parents who have lived in foster care to get the support they need. The subscriber of this thesis was SOS-Lapsikylä and Ylitse-project (2016—2018). This thesis consists of background research and a production component. The study was conducted through a service design process and using human-centered design methods. During the process, a total of 17 people shared their experiences, wishes and needs on maternity clinic services. The participants were mothers who have spent time in foster care, parents who have lived in birth families, a researcher, maternity clinic workers, and child welfare staff. After defining problems, the solutions were developed jointly with mothers who have lived in foster care, maternity clinic nurses, and child welfare workers. The results of this thesis show that maternity and child health clinic nurses may have difficulties in supporting parents who have childhood background in foster care. Sufficient service is negatively influenced by many problems such as lack of resources, inadequate social skills and methods, inflexible practices, tangled jungle of service providers and a gap between maternity clinic and child welfare services. As a result, the thesis presents solutions that meet the needs of users: 1) Successful maternity clinic service is based on mutual trust and interaction. Right from the beginning, every parent should be met with an open mind. A positive attitude will have a positive impact. 2) Open discussion and getting to know the family are great ways to reveal parents´ individual wishes and needs. 3) Future parents require support for transition to parenthood. Parents who have lived in foster care need time to process their own childhood experiences as well as reflect their dreams on the upcoming parenthood. 4) Some parents require a lot of information and guidance for the pregnancy, childbirth, baby care, and parenting. 5) Families should be offered well-targeted peer support and comprehensive information on services produced by maternity clinic as well as other service providers. 6) Maternity clinic services and staff should be easily accessible in acute cases. One part of the solution can be a nationwide online maternity clinic that centralizes all the electronic services of maternity and child health clinics as well as other child and family services, guides and links to the same website. This thesis also ponders the possibilities of service design in the development of welfare services. The reform of the social and health care service structure opens up opportunities for designers to develop services and systems together with people who use them.
Description
Supervisor
Mattelmäki, Tuuli
Thesis advisor
Lumme, Minna
Pursi, Katarina
Keywords
palvelumuotoilu, ihmiskeskeisyys, käyttäjäkokemus, yhteissuunnittelu, neuvola, lastensuojelu, sijaishuolto, ongelmien ylisukupolvisuus
Other note
Citation