Project management methodologies in SaaS deployment projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
66 + 10
Series
Abstract
This thesis focuses on studying Project Management Methodologies (PMM) in SaaS (Software as a Service) deployment projects. SaaS is a cloud computing service model and a new software delivery method which is increasingly popular on the IT market. PMM is a set or a combination of guidelines, practices and tools which can be utilized in the deployment projects in order to successfully manage the project execution and to deliver the project. This thesis studies the characteristics of PMMs that are most suitable in managing SaaS deployment projects, with an aim of finding the most effective project management methods, tools and practices which enhance the success of these projects. Additionally, this thesis studies the special characteristics of different SaaS deployment and architecture types in order to understand their possible impacts on the selected PMM. Finally, this thesis studies whether certain PMM activities or areas are specifically impacted or should be of specific concern in a typical SaaS deployment project. The research approach of this thesis is a case study consisting of two case projects executed by one single case organization. The data for this research was collected by interviewing four case project managers and by conducting a survey for nine case project team members. Furthermore, the author of this thesis works as a project manager in the case projects which helped in making observations on the projects and in the analysis of the project related documentation. Typically, when new technologies, methods or models are used in a project the lack of knowledge raises the risk of misunderstandings. Proper project planning, communication, training and transparency in the SaaS architecture, infrastructure, operations, and the deployment itself are critical for a successful SaaS solution, especially in the case of single-tenant SaaS solutions where client specific requirements are common. In this thesis we identified that SaaS deployment differs from a typical (non-SaaS) software deployment and that SaaS projects have several characteristics that should be addressed when selecting a suitable PMM. The most important characteristics of the PMM were identified to be flexibility on requirements engineering and change management, iterative working, transparent and frequent communication and client involvement, increased collaboration and frequent demoing of the results. Additionally, multiple key considerations are brought up which should be taken into account when executing and managing a SaaS deployment.

Tämä diplomityö tutkii projektinhallinta metodologien käyttöä SaaS (Software as a service) ratkaisujen käyttöönottoprojekteissa. SaaS on pilvipalvelumalli, jonka suosio on merkittävästi kasvanut viime vuosina. Projektinhallinta metodologia sisältää tärkeitä ohjeita, työkaluja ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää projektien hallinnassa ja toimituksessa. Tässä työssä tutkitaan, mitkä metodologioiden ominaisuudet ovat sopivia SaaS käyttöönottoprojekteissa. Työn tavoitteena on löytää tehokkaimmat projektinhallinnalliset ohjeet, työkalut ja käytännöt SaaS projektien onnistuneeseen käyttöönottoon. Lisäksi työ tutkii SaaS:n käyttöönottomallien ja arkkitehtuurityyppien eroavaisuuksia sekä niiden tyypillisiä ominaisuuksia, jotta niiden vaikutukset metodologian valintaan ja hyödyntämiseen voidaan tunnistaa. Lopuksi työssä tutkitaan vaikuttaako tyypillinen SaaS käyttöönottoprojekti merkittävästi metodologioihin sekä niiden sisältämiin ohjeisiin, työkaluhin ja käytäntöihin. Diplomityön tutkimusmetodologiana käytetään tapaustutkimusta, jossa tutkitaan yhden organisaation kahta SaaS esimerkkiprojektia. Tutkimuksessa haastatellaan neljää esimerkkitapausten projektipäällikköä sekä tehdään kysely yhdeksälle muulle esimerkkitapausten projektin jäsenelle. Diplomityön kirjoittaja toimi itse projektipäällikön roolissa esimerkkitapauksissa, mikä helpotti projektien tutkimista sekä dokumentaation analyysiä. Diplomityö osoittaa, ettei SaaS:lle ole yksiselitteistä määritelmää, koska markkinoilla on lukuisia SaaS ratkaisuja, joilla on eri tyyppisiä arkkitehtuureja ja kokoonpanoja. Tyypillisesti, kun projektissa käytetään uutta teknologiaa, menetelmiä tai työkaluja tiedon puute kasvattaa väärinkäsitysten mahdollisuutta projektissa. Tämä pätee myös SaaS projekteihin. Huolellinen projektien suunnittelu, kommunikaatio, koulutus sekä läpinäkyvyys arkkitehtuurissa, infrastruktuurissa, tuessa ja itse asennuksessa ovat kaikki menestystekijöitä onnistuneessa SaaS käyttöönotossa. Tämä pätee erityisesti single-tenant SaaS ratkaisuihin, joka sisältää tyypillisesti räätälöityjä ominaisuuksia. Tässä diplomityössä tunnistimme, että SaaS:n käyttöönotto eroaa tyypillisestä (ei-SaaS) ohjelmistoprojektista. SaaS hankkeissa on useita ominaisuuksia, jotka täytyy huomioida sopivaa projektihallintamenetelmää valittaessa. Tärkeimmät ominaisuudet ovat joustavuus vaatimusten ja muutosten hallinnassa, iteratiivinen työskentely, läpinäkyvä ja säännöllinen kommunikaatio, tiivis yhteistyö ja jatkuva tulosten esittely projektin aikana. Lisäksi huomioimme tärkeät asiat liittyen SaaS ratkaisun ylläpitoon.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Artto, Karlos
Kallio, Mikko
Keywords
cloud computing, SaaS, software deployment, project management, project management methodologies
Other note
Citation