Tieto ja taitto – Oppimateriaalien visuaalinen käytettävyys

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Luetun ymmärtämiseen vaikuttavat monet tekijät, joista yksi on luettavan materiaalin visuaalisuus. Oppimateriaalien visuaalisuuden tulisi edistää tehokasta tiedonvälitystä ja auttaa oppilasta ymmärtämään lukemaansa. Tämän tutkielman tarkoitus oli kartoittaa, minkälaisia ovat lukemisprosessiin vaikuttavat taiton ja typografian piirteet. Tutkielmassa selvitettiin, vastaako oppikirjojen ulkoasu tutkittua tietoa lukemiseen liittyvästä visuaalisesta käytettävyydestä ja kognitiivisesta ergonomiasta. Tutkimusaineistona oli peruskoulun ala-asteen kolmannen luokan äidinkielen oppikirjat. Tut-kimusmenetelmänä oli sisällönanalyysi, joka on visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytetty määrällistä ja laadullista analyysiä yhdistelevä menetelmä. Oppikirjojen taittoa ja typografiaa analysoitiin erityisesti lapsilukijoiden erityispiirteet huomioiden. Tutkielman ensimmäinen osa on kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa yhteen lukemiseen, taiton visuaaliseen käytettävyyteen ja kognitiiviseen ergonomiaan liittyvää tutkimustietoa eri tieteenaloilta. Toinen osa on taiton analyysi, jossa eritellään kirjallisuuskatsaukseen pohjaten oppikirjojen taiton piirteitä lasten lukemisen, näkemisen ja tiedonkäsittelyn kannalta. Visuaalisten elementtien runsaus ja kuvien suuri määrä olivat kaikkia tutkimusaineiston oppi-kirjoja yhdistäviä piirteitä. Hyvän luettavuuden osa-alueista tekstin näkyvyys toteutui kaikissa kirjoissa kohtalaisen hyvin, joskin tekstin koon kasvattaminen todennäköisesti hyödyttäisi varsinkin heikompia lukijoita. Sen sijaan ymmärrettävyyteen liittyvät taiton ominaisuudet eivät välttä-mättä toteudu ihanteellisesti. Taiton keinoin tekstiin koodatut saavutettavuusrakenteet, kuten otsikot, tiivistelmät, listat ja korostukset, ovat välttämättömiä luetun ymmärtämisen ja tehokkaan lukustrategian kannalta. Jos kuitenkin korosteiden ja korostuskeinojen määrä on liian suuri, huomion suuntaaminen olennaiseen voi vaikeutua. Visuaalisten häiriötekijöiden karsiminen ja taiton saavutettavuusrakenteiden määrän kohtuullistaminen voisivat olla kehittämiskohteita oppikirjojen ulkoasussa. Erilaisille julkaisualustoille tuotettavaa oppimateriaalia tulee kehittää niin, että kunkin alustan vahvuudet saadaan tehokkaasti hyödynnettyä. Painetun oppikirjan käytettävyyteen liittyvää tietoa voidaan hyödyntää myös sähköisen oppimateriaalin suunnittelussa ja arvioinnissa. Tutkielman keskeiset tulokset on tiivistetty kaavioksi, johon on listattu tärkeimmät luettavan tekstin havaittavuuteen ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat tekijät.

Reading comprehension is affected by many factors. One of them is the visuality of reading materials. The visual design of learning materials should promote effective communication and help students understand the text. The purpose of this study was to describe the features of layout and typography that affect the reading process. Specifically, the study investigated whether the visual design of schoolbooks is consistent with scientific knowledge about visual usability and cognitive ergonomics regarding the act of reading. The research material consisted of third grade primary school Finnish language schoolbooks. The chosen research method was the content analysis, which combines quantitative and qualita-tive analysis, and is commonly used in visual culture research. The layout and typography of schoolbooks was analysed taking into account the particular characteristics of child readers. The first part of the study consists of a literature review of the scientific knowledge about reading pro-cess, visual usability, and the cognitive ergonomics of layouts and typography. The scientific knowledge represents several fields of research. The second part consists of an analysis of layouts of schoolbooks. The analysis was based on the scientific knowledge presented in the first part of the study. The layouts were analysed in regard to how child readers see, read and semantically process reading material. Abundance of visual elements and large number of images are features common to all analysed books. The visibility of text is reasonably good in all of these books, but the comprehensibility of the layouts may be suboptimal. Access structures, such as titles, summaries, lists and highlights have to be visually coded in layouts in order to make the text comprehensible and to enable an effective reading strategy. However, an excessive amount of highlights may make it more difficult to focus on the most relevant information. Cutting down the visual clutter of layouts and keeping the number of access structures and highlights at a reasonable level should be considered when developing the visual design of schoolbooks. The particular characteristics of different publishing platforms should be utilised effectively when producing new learning materials. Knowledge about the visual usability of printed schoolbooks can be applied to the design and evaluation of digital learning materials, too. The most essential findings of the study are listed in a chart, which summarises the most important factors that affect the visibility and comprehensibility of layouts.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
visuaalinen käytettävyys, kognitiivinen ergonomia, taitto ja typografia, oppimateriaalit
Citation