Prototyping a mobile service supporting nature and culture heritage tourism

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
T-86
Degree programme
Language
fi
Pages
[12] + 90
Series
Abstract
This thesis reports a design process of a prototype mobile application supporting nature and culture heritage tourism. The development process of the prototype is evaluated from the software development perspective. The user interface and the content of the prototype application are analysed from the user's point of view. The research uses constructive approach as a research methodology. The constructive approach means problem solving through model solutions, in this case prototype application. In this research usefulness of the developed prototype application is tested by evaluating collected user data with various methods. Four user data collection methods; namely, theme interviews, focus-group discussions, activity logging, and surveys were used in this research. The collected user data is utilised in the iterative design process of the prototype application. This thesis consists of a literature survey and an empirical study. The literature survey introduces the methods and technologies used in the empirical study and related work on research subject. The empirical study introduces research from the three main research perspectives; namely, software development of HTML5-based mobile web application, management of geographically referenced data, and human-centred design of location-based mobile application. This thesis demonstrates that the HTML5-based software development architecture can be used to implement location-based mobile data applications. HTML5-based web applications with a single code base can be executed on heterogeneous mobile devices. Interviews and focus-group discussions were found to be effective methods in user data collection for design process. Activity logging was assessed as a potential method to be used in the later phases of the design process. In contrast, web based survey associated with the prototype application had only minimal value to the design process mainly because of low response rate.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on suunnitella ja kehittää luonto- ja kulttuurimatkailua tukevan mobiilipalvelun prototyyppi ja arvioida kehitystyön ja sen tuloksena syntyneen prototyypin avulla teknologiaa kehittäjän kannalta sekä sisältöä ja käyttöliittymää käyttäjän kannalta. Työssä tarkastellaan tutkimusaihetta palveluissa käytettyjen ohjelmistoratkaisujen, paikkatiedon käsittelyn ja ihmiskeskeisen suunnittelun näkökulmasta. Työssä käytetään konstruktiivisen tutkimusotteen mukaista lähestymistapaa, jossa tosielämässä havaittuun ongelmaan pyritään kehittämään ratkaisu. Prototyypin kehitystyössä käytetään HTML5-standardiin perustuvia ohjelmistokehitysvälineitä mobiililaitteilla toimivan prototyyppisovelluksen toteuttamiseen. Sovelluksen käyttökelpoisuutta testataan keräämällä käyttäjätietoa sovelluksen käytettävyydestä ja sisällöstä. Työn teoriaosuudessa taustoitetaan kirjallisuustutkimukseen perustuen aiheeseen liittyviä teknisiä kysymyksiä, työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä aihepiiristä aikaisemmin tehtyä tutkimustyötä. Työn empiirisessä osassa esitellään prototyyppisovelluksen kehitystyötä niin kehitysprosessin teknisen ja sisällöllisen kuin käyttäjätestauksenkin näkökulmista. Käyttäjätiedon keruussa käytetään laveaa menetelmävalikoimaa: teemahaastatteluja, käyttölokin keruuta, kyselyjä ja ryhmäkeskusteluja. Työssä tarkastellaan näillä menetelmillä saatuja tuloksia ja arvioidaan menetelmien käyttökelpoisuutta. Käyttäjiltä kerättyä tietoa hyödynnetään myös suunnitteluperustana ratkaisukonstruktion iteratiivisessa kehitystyössä. Tässä työssä osoitetaan, että HTML5-pohjaisilla ohjelmistokehitystyökaluilla voidaan toteuttaa sellaisia paikkatietoon pohjautuvia mobiilisovelluksia, jotka toimivat useissa eri käyttöjärjestelmiä käyttävissä mobiililaitteissa. Työssä kuvataan menetelmiä, joilla julkisista lähteistä kerätty paikkatieto saadaan prototyyppisovelluksen käyttöön. Työssä todetaan, että paikkatietojen ja kartta-aineistojen käyttöönotto vaatii niin teknistä kuin paikkatietojen kuvaamiseen liittyvää osaamista. Käytetyistä käyttäjätutkimusmenetelmistä haastattelut ja ryhmäkeskustelut todetaan kehitystyön kannalta hyödylliseksi. Käyttölokin keruun arvioidaan olevan mahdollisesti tehokas tutkimustapa kehitystyön myöhemmissä vaiheissa. Sovelluksen yhteydessä olevaa kyselyä ei näiden sijaan nähdä mielekkäänä tapana kerätä käyttäjätietoa.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Matti
Thesis advisor
Riihiaho, Sirpa
Keywords
ecotourism, luontomatkailu, mobile technology, mobiiliteknologia, positioning, paikannus, html5, html5, prototyping, prototypointi, gis, paikkatieto, lbs, käyttäjätutkimus
Other note
Citation