Klorofylliaggregaattien optisten ominaisuuksien parantaminen supramolekyläärisen suunnittelun avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Optiikka ja molekyylimateriaalit
Mcode
S-129
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 70
Series
Abstract
Klorofyllimolekyylit (lehtivihreä) ovat tehokkaimpia valoa kerääviä pigmenttejä, mitä luonnosta on löydetty. Niillä on myös uskomaton kyky siirtää viritysenergia toiseen klorofyllimolekyyliin jopa 90 % hyötysuhteella. Lisäksi niillä on erittäin hyvä fluoresenssin kvanttisaanto mahdollistaen niiden käytön uusissa optisissa materiaaleissa. Tämän evoluution muovaaman ilmiön hyödyntäminen voi johtaa uusiin mullistaviin fotoniikan materiaaleihin tai laitesovelluksiin, kuten energian tuottamiseen tai sensorisovelluksiin. Ennen tätä pigmentit täytyy kuitenkin pystyä integroimaan puolijohdemateriaaleihin. Tästä johtuen työssä on kehitetty menetelmä GaAs pinnan passivoimiseksi ja funktionalisoimiseksi. Työn toisena tavoitteena on ollut optimoida klorofyllien fluoresenssia supramolekyläärisen arkkitehtuurin avulla. Kirjallisuusosuus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa sisältää tietoa molekyylien viritysdynamiikasta. Toinen osa on omistettu klorofyllien optisten, kemiallisten ja aggregointi ominaisuuksien selittämiseen, jotka voidaan suoraan päätellä molekyylien rakenteen avulla. Viimeisessä osassa tutkitaan resonoivaa energiasiirtoa, joka on erittäin tärkeä molekyylien välinen vuorovaikutusmekanismi, joka on läsnä esimerkiksi kasveissa, yhteyttävissä bakteereissa ja johtavissa muoveissa. Kokeellinen osuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa GaAs pinnan passivointiin ja funktionalisointiin käytetään tioliyhdisteitä. Syntynyttä atomikerroksen paksuisen päällysteen ominaisuuksia karakterisoidaan taajuus ja aikatasossa fotoluminesenssin avulla. Toisessa osassa tutkitaan fluoresenssin tehokkuutta kahden polymeeri-pigmentti kompleksin ja klorofylli aggregaattin välillä. Näytteet valmistetaan lasisubstraateille "spin coating"-menetelmän avulla ja karakterisoidaan Uv-Vis absorption ja fluoresenssispektroskopian avulla.

Chlorophyll molecules are the most efficient light-harvesting pigments found in nature. They also exhibit a remarkable ability to transfer the excitation energy to another chlorophyll molecule with 90 % efficiency. In addition, they possess a very good fluorescence quantum yield opening a possibility as new optical materials. To utilize this property could lead to new novel photonic materials or devices, e.g. in energy harvesting or sensor applications. However, for most applications this requires integration of the chromophores into the semiconductor materials. Hence, a method to passivate and functionalize GaAs surface has been developed. Also, another goal of this thesis has been to find the optimal supramolecular architecture to improve the fluorescence of the chlorophylls. The literature part is divided into three major parts. The first part contains information about the excitation dynamics of molecules. The second part is dedicated to explain the optical, chemical and aggregation properties of chlorophylls arising directly from the structural properties of these molecules. The third part investigates the resonance energy transfer, an important intermolecular interaction mechanisms present, e.g., in plants, photosynthetic bacteria and conductive polymers. The experimental part is divided into the two parts. First, a method to passivate and functionalize GaAs surface using thiol monolayer is investigated with continous wave and time-resolved photoluminescence spectroscopy. Second, the fluorescence between two different polymer-dye complexes and pure chlorophyll aggregates is studied. These samples are cast on a glass substrate using spin coating and the resulting films of are characterized by Uv-Vis absorption and fluorescence spectroscopy.
Description
Supervisor
Tittonen, Ilkka
Thesis advisor
Helaja, Juho
Keywords
gallium arsenide, chlorophyll, polymer-dye complexes, aggregate, FRET, photoluminescence, fluorescence, galliumarsenidi, lehtivihreä, polymeeri-väriaine kompleksi, aggregaatti, FRET, fotoluminesenssi, fluoresenssi
Citation