Pintasuunnittelu arkkitehtuurissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
en
Pages
121
Series
Abstract
Opinnäyte on tehty yhteistyössä suomalaisen designyrityksen, Graphic Concreten kanssa. Opinnäyte tutkii pintasuunnittelua arkkitehtuurissa trendien ennustamisen kautta. Tavoitteena on rakentaa designstrategia ja uudistettu mallistokonsepti GCCollection™ -nimiselle tuotteelle, joka on yrityksen oma, käyttövalmiita yleiskuoseja tarjoava designmallisto betonipinnoille. Opinnäytteen päämääränä on luoda kattava ohjeistus malliston ohjaukselle ja tuotekehitykselle. Trendiennuste ja designstrategia pohjautuvat Graphic Concreten viiteryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden haastatteluihin. Haastattelukysymykset käsittelevät sekä toimialaan liittyviä ilmiöitä että malliston toiminnallisuuteen liittyviä käyttötarpeita. Ennusteen tavoitteena on muodostaa kattavat kuvaukset trendeistä, jotka muodostavat perustan malliston uudelle konseptille. Designstrategia esittelee Graphic Concreten liiketoimintamallin ja asiakassegmentoinnin. Lisäksi se kattaa yrityksen tuoteryhmien keskinäisen asemoinnin, GCCollectionin logistiikan ja kuosisuunnittelun edellytykset, sekä ottaa kantaa tuoteportfolion hallintaan. Opinnäytteen päätuotteet ovat designohjeistus sekä kuvitettu konsepti GCCollectionille. Design-ohjeistus on suunniteltu ohjaustyökaluksi yrityksen sisäistä käyttöä varten. Se sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset malliston toiminnallisesta roolista, luonteesta ja käyttökohteista, sekä logistisista vaatimuksista. Konseptiosio sisältää Graphic Concreten asiakkaille suunnatut tuotekategoriaku-vaukset ja yhdeksän kuosin kokonaisuuden, joka havainnollistaa malliston designia, sekä kuvitetut esimerkit designien presentaatiotavasta.

This Master of Arts thesis is made in co-operation with Finnish design company Graphic Concrete. The thesis studies surface design in architecture through trend forecasting in order to create a design strategy and a renewed concept for GCCollection™ of ready-made patterns targeted for concrete surfaces. The aim is to create comprehensive instructions for the management and pro-duct design for the collection. The trend forecast and design strategy are based on expert interviews among Graphic Concrete stakeholders, with questions addressing both the generic phenomena affecting the industry, and the operational user needs for the collection. The forecast aims to translate the trend insight into illustrated trend descriptions, creating a platform for the new collection concept. With respect to the company’s business model and customer segmentation, the design strategy covers the positioning of Graphic Concrete product categories, requirements for logistics and pattern design, and portfolio management for the GCCollection™. The main deliverables of the thesis project are the design guidelines and the illustrated concept for the GCCollection™. The design guidelines functions as an in-house tool with detailed instructions covering the operational role, character, and logistic requirements of the collection. The concept section features product category descriptions targeted to Graphic Concrete clientele with nine patterns, which demonstrate the collection design, and exemplify the required presentation format.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Kääriäinen, Pirjo
Paavilainen, Heidi
Keywords
Trendien ennustaminen, Ennakointi, Käyttäjätutkimus, Asiantuntijahaastattelu, Tuotekehitysstrategia, Muotoilujohtaminen, Tuoteportfolion hallinta, Designohjeistus, Trend Forecasting, Design Foresight, User Research, Expert Interviews, Product Development Strategy, Design Management, Product Portfolio Management, Design Guidelines
Other note
Citation