Requirements of BIM software for work safety planning on construction site

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
80 + [41]
Series
Abstract
Occupational safety is still in poor conditions in Finland, despite the years of developing. It has been studied and improved in many ways, and in recent years the solutions has been started to look from Building Information Modeling (B1M). The research objectives were to generate suggestions of developing a BIM software tool to facilitate BIM based safety planning and management. The research focused on three themes: improving BIM based site layout and logistics planning, BIM assisted lift planning and communications, and falling prevention planning. The research literature survey includes Finnish and international literature and the aim was to collect ideas and identify the current status of development in the field of research. The study was divided into two phases. The first part was theme interviews, were targeted to the staff of Skanska, VTT and TTL. The aim was to widely gather experiences, ideas and thoughts about how to use BIM as a safety planning and management tool. The results of interviews were 16 development ideas for software improvement. The second study was a test study in case-site where three of the ideas from the first part were tested. The aim was to study further these ideas and evaluate the suitability of current technology and software. The result of this research was 12 features for a future BIM software. These suggestions where divided into 50 properties which to develop. Each and every feature and properties was described in more detail. Also examples of desired functionality were suggested. The research showed that the use of BIM in safety planning is possible and it adds value for the jobsite. In order to reach all the benefits that BIM has to offer for health and safety a lot of development is still needed.

Työturvallisuus suomalaisilla rakennustyömailla on edelleen vuosien kehityksestä huolimatta huonoa tasoa. Sitä pyritään parantamaan jatkuvasti ja viime vuosina ratkaisua on alettu etsiä myös tietomallintamisen hyödyntämisestä. Tutkimuksen tavoitteina oli tuottaa kehitysehdotuksia tietomalliohjelmistolle, jotta tietomallinnusta voisi käyttää paremmin työturvallisuuden suunnitteluun, ohjaamiseen ja valvontaan. Tutkimus rajattiin keskittymään kolmeen aiheeseen, jotka olivat tietomallipohjaisen aluesuunnitelman tehostaminen, nostotyön tietomalli-avusteinen turvallisuudensuunnittelu ja -kommunikointi, sekä putoamissuojauksen mallintaminen. Työn kirjallisuusselvitys tehtiin suomalaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen ja sen avulla kerättiin kehitysideoita ja kartoitettiin kehitystyön nykytilanne työn tutkimusvaiheen pohjaksi. Tutkimusvaihe jakautui kahteen osaan. Ensimmäinen osa oli teemahaastattelu, joka kohdennettiin Skanska Oy:n, VTT:n ja TTL:n henkilöstölle. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman laajasti kokemuksia, kehitysideoita ja ajatuksia tietomallin käytöstä työturvallisuuden työvälineenä. Tuloksena saatiin 16 kehitysideaa turvallisuuden parantamiseksi. Toinen osa oli case-työmaan testitutkimus, jossa tutustuttiin tämän hetkiseen tapaan tehdä aluesuunnitelmia tietomallia hyödyntämällä ja testattiin kolme haastattelun tuloksena saatua ideaa. Niitä jatkokehitettiin ja nykyisen tekniikkaa soveltuvuutta arvioitiin. Tutkimuksen tuloksena luotiin työmaan tietomalliohjelmalle 12 toiminnallisuutta, jotka jakautuivat 50 kehitettävään ominaisuuteen. Kehitysehdotusten idea ja toiminta kuvattiin esiin tulleiden tarpeiden ja havaintojen mukaisesti ja jokaisesta ideasta kehitettiin esimerkki, miten ohjelman tulisi toimia. Tutkimus osoitti, että turvallisuuden parantaminen tietomallin avulla on mahdollista ja siihen tulisi panostaa. Toimiva ja työmaakäyttöön soveltuva ohjelmisto vaatii vielä paljon kehittämistä ja uudelleen suunnittelua.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Laine, Enni
Keywords
building information model, tietomalli, BIM, BIM, safety, työturvallisuus, development, kehittäminen, construction, työmaa, site, rakentaminen
Other note
Citation