Liikearvon arvonalentumistestaus, vaikutukset arvonalentumistappioihin ja IFRS-standardimuutokset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
31 + 7
Series
Abstract
Kandidaatintutkielman tavoitteena oli perehtyä liikearvon ja sen arvonalentumistestauksen menneisiin tutkimuksiin sekä arvioida niiden perusteella IFRS 3- ja IAS 36–standardeihin kaavailtujen muutosten potentiaalisia vaikutuksia yhtiöiden tilinpäätösmenettelyyn. Tutkimusmetodologia oli luonteeltaan kvalitatiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka tutkimusaineisto kerättiin akateemisista julkaisusta, alan kirjallisuudesta, sekä IASB:n, Finanssivalvonnan, ESMA:n ja suurten konsultointi- ja tilintarkastusyhtiöiden julkaisuista. Työn tarkasteluajankohta rajoittui vuosiin 2004-2020, koska entisestä liikearvon poistomallista siirryttiin sen vuosittaiseen arvonalentumistestaukseen vuonna 2004. Tutkimus havaitsi alan kirjallisuudesta 16 keskeistä vaikutusmekanismia, jotka vähentävät tai kasvattavat liikearvoon tehtävien arvonalentumistappioiden määrää, esiintymistodennäköisyyttä ja oikea-aikaista kirjaamista. Identifioidut vaikutusmekanismit luokiteltiin kahtia endogeenisiin ja eksogeenisiin tekijöihin. Endogeeniset tekijät ovat yhtiön sisäisiä tekijöitä, joihin johto pystyy omilla päätöksillään vaikuttamaan, kun taas eksogeeniset tekijät ovat yhtiön ulkopuolisia tekijöitä, joihin johto ei voi päätöksillään vaikuttaa tai soveltaa omaa harkinnanvaraisuuttaan. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen yhteydessä tunnistettiin viisi IASB:n alustavaa päätöstä liittyen liikearvoa sääteleviin IFRS-standardeihin, joilla tavoitellaan nykyisen arvonalentumistestauksen monimutkaisuuden, kustannusten ja siihen kuluvan ajan vähentämistä sekä tilinpäätöstietojen käytettävyyden lisäämistä sijoittajille ja analyytikoille. Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä havaitut vaikutusmekanismit ja IASB:n tulevat standardimuutokset koottiin nelikenttä-matriisiin, jonka tarkoituksena oli koota yhteen työn keskeiset tulokset. Tämän viitekehyksen avulla työ tuli johtopäätökseen, että IASB:n kaavailemat muutokset liittyen arvonalentumistestauksen vuotuisesta laatimispakosta luopumiseen ja käyttöarvolaskentaan tuotaviin helpotuksiin lisäävät johdon opportunistisen käyttäytymisen mahdollisuutta sekä arvonalentumistappioiden viivästyttämisen, välttelyn ja vähentämisen todennäköisyyttä. Toisaalta näitä muutoksia vaimentavat IASB:n päätökset uuden ”oma pääoma ennen liikearvoa” välisumman ja uusien liitetietovaatimusten tuominen tilinpäätösmenettelyyn. Viitekehyksen perusteella nämä läpinäkyvyyttä lisäävät muutokset vähentävät johdon opportunismin mahdollisuutta liittyen esimerkiksi liikearvon alaskirjauksen käyttämistä tuloksenjärjestelytarkoituksiin sekä pienentävät alaskirjausten viivästyttämisen, välttelyn ja vähentämisen todennäköisyyttä.
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
liikearvo, arvonalentumistestaus, IFRS 3, IAS 36
Citation