Kaavatalouden hallinta asemakaavoituksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-03-20
Department
Major/Subject
Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus
Mcode
ENG3038
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
52 + 2
Series
Abstract
Erityisesti kuntien talouden kannalta on tärkeää, että kaavoituksen taloudellisia vaikutuksia selvitetään ja kaavoitukseen liittyvät päätökset tehdään tietoisina niiden kaavataloudellisista vaikutuksista. Kaavataloudellisten vaikutusten arviointiin kiinnitetäänkin kunnissa yhä enemmän huomioita. Diplomityön tarkoituksena oli parantaa tietämystä asemakaavojen kustannusten sekä tulojen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tavoitteena oli, että kaavoittajat voisivat hyötyä tutkimuksen tuloksista ja saisivat tietoa siitä, miten suunnitteluvaiheessa asemakaavan taloudellisia vaikutuksia voidaan huomioida kattavasti. Diplomityössä pyrittiin selvittämään kunnan kannalta merkittävimmät asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannus- ja tulotekijät sekä tutkimaan kaavataloudellisten vaikutusten huomioimista asemakaavaprosessissa. Diplomityön aihetta käsiteltiin kirjallisuustutkimuksen ja haastattelututkimuksen avulla. Lisäksi työssä on havainnollistavana käytännön esimerkkikohteena Mårtensbron asemakaavan muutosalue Espoonlahdesta. Diplomityössä koostettiin kustannuksista ja tuloista vaikutuslista erityisesti kaavoittajien suunnittelutyön tueksi sekä taulukko kaavatalouden kannalta oleellisista työvaiheista ja tavoitteista asemakaavaprosessin eri vaiheissa. Kustannustehokkaimman lopputuloksen saavuttamiseksi kaavataloudellinen näkökulma tulee huomioida kaikissa asemakaavaprosessin vaiheissa ja suunnitteluratkaisut tulee tehdä tietoisina niiden taloudellisista vaikutuksista. Kunnissa tulee vielä vakiinnuttaa ja yhtenäistää kaavataloudellisten vaikutusten arvioinnin käytäntöjä.

Finding out the financial impacts of a certain detailed land use plan and making information based decision in planning is necessary considering the financial position of municipalities. Municipalities are increasingly paying attention to evaluating the economics of zoning. This thesis aimed to increase the knowledge about costs and revenues related to detailed land use planning. In addition, this thesis aimed to provide useful information for urban planning professionals of how to take financial aspects of planning into account during the process of drafting new or altering a detailed land use plan. The research subject was studied through literature review and interviews of specialists of planning and economics of zoning. Furthermore, an explanatory real life case was introduced to provide a practical perspective to research subject. Alteration of Mårtensbro detailed land use plan in Espoo acted as an explanatory real life case for this study. As results was compiled a list of most important financial aspects of zoning. Additionally, essential stages of financial valuation in detailed land use planning process were formulated into a simple table. Produced lists and tables can be used as tools for urban planning professionals when considering how financial aspects should be acknowledged in the planning process. To achieve the best financial outcome the financial aspect should be taken into notice in all stages of the planning process. The decision related to drafting a detailed land use plan should be made consciously of the financial impacts resulted from the decision. The practices related to evaluation of economics of zoning should be established and unified in municipalities.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Kiviluoto, Merja
Skogster, Patrik
Keywords
kaavatalous, asemakaava, asemakaavaprosessi, kustannusvaikutus
Other note
Citation