Oikopolkuja – polkuoikoja. Muotoiluajattelu- ja menetelmät kilpailuedun ja osaamisen todentamisessa, konseptoinnissa ja visualisoinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Creative Business Management
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Tämä opinnäyte on kuvaus muotoiluprosessista, joka toteutettiin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä ja konsulttipalveluja tarjoavalle yritykselle, Integrata Oy:lle. Muotoiluprosessin tavoitteena oli tuottaa muotoilun menetelmin aineistoa, jolla kasvatetaan yrityksen asiakkailleen tuottamaa arvoa ja lisätään sen kilpailuetua markkinoilla. Työn tavoitteena oli myös konkreettiset tuotokset muotoiluajattelun avulla. Muotoiluprosessin avulla pyrittiin selvittämään voiko muotoiluajattelulla ja - menetelmillä todentaa, konseptoida ja visualisoida yrityksen palveluiden etuja ja osaamista? Lisäksi työssä pyrittiin vastaamaan seuraaviin osakysymyksiin: Miten asiantuntijaorganisaation aineettomien palvelujen asiakasarvoa voidaan todentaa muotoilun keinoin? Mitkä ovat keskeiset laadulliset arvonmuodostuksen tekijät yrityksen palveluissa ja toiminnassa? Ja miten niitä voitaisiin hyödyntää osaamisen esilletuomisessa ja palveluiden kehittämisen tukena? Tuovatko muotoiluajattelun menetelmät lisäarvoa tarkastelun kohteena olevan yrityksen käytänteisiin? Prosessissa sovellettiin muotoiluajattelusta lähtöisin olevia näkökulmia ja menetelmiä sekä reflektoitiin muotoilun ja muotoilijan roolia. Prosessin avulla tutkittiin, miten muotoilun eri näkökulmat soveltuvat konkreettiseen toimintaan, kun kyseessä on b-to-b puolen pk-yritys. Muotoiluprosessissa tutkittiin yrityksen toimintaa, kerättiin aineistoa ja käyttäjätietoa erilaisilla menetelmillä. Laadullinen tutkimus oli prosessin yksi osa, joka toteutettiin tutkimushaastatteluina yrityksen työntekijöille sekä heidän asiakkailleen. Muotoiluprosessi noudatteli yleisesti tunnettujen prosessimallien vaiheita. Liikkeelle lähdettiin ongelman määrittämisestä ja tavoitteiden asettamisesta. Esitutkimusvaiheessa kartutettiin tietoa suunniteltavasta asiasta ja aihepiiristä sekä kasvatettiin asiakasymmärrystä. Tutkimusvaiheessa kerättiin aineistoja ja analyysin avulla todennettiin tavoitteiden mukaisia asioita, jotka toimivat konseptisuunnittelun pohjanamateriaalina. Konseptisuunnittelun avulla ideoitiin ja konseptoitiin ratkaisuja ja visualisoitiin ne. Muotoiluprosessin aikana tehdyt havainnot ja lopputuloksena syntyneet visualisoidut konseptit osoittavat, että palveluiden etuja ja osaamista voidaan todentaa muotoilussa käytettävillä menetelmillä. Prosessi oli työn kannalta yhtä tärkeä kuin sen lopputulos. Visualisoidut konseptit olivat vain yksi yritystä hyödyttävä työn osa. Monen tasoista aineistoa ja materiaalia syntyi lähes koko muotoiluprosessin ajan. Työn voidaankin nähdä toteuttavan tietynlaisen muotokuvan tai profiilin Integratasta. Lopputuloksena syntyi materiaalia, jota yritys voi hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Keywords
muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, konseptisuunnittelu, palveluiden kehittäminen
Other note
Citation