Hakaniemenrannan rantabiotoopi – suunnitellut elinympäristöt kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukena

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on selvittää kuinka kaupunkiluonnon monimuotoisuutta voidaan parantaa suunniteltujen elinympäristöjen avulla. Tarkasteluun otettiin erilaiset rantatyypit sekä niiden kasvillisuuden potentiaali suunniteltuina elinympäristöinä. Suunnittelualueena toimii Hakaniemenrannan alue Helsingin kantakaupungissa, jonne on suunnitteilla uusia liikenneyhteyksiä ja asuinrakentamista. Tavoitteena on löytää Hakaniemenrannan kannalta sellainen ratkaisu, joka olisi toteutettavissa ja lisäisi luonnon monimuotoisuutta alueella. Ensimmäisessa osassa on tutkittu suunnittelualueella Hakaniemenrannassa vallitsevia olosuhteita, ja sitä miten Hakaniemenranta liittyy läheisiin viher- ja vesistöalueisiin sekä huomionarvoisiin luontokohteisiin. Toisessa osassa tutustutaan erilaisiin suunniteltuihin elinympäristöihin ja tapoihin, joiden avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta tukevia elinympäristöjä. Kolmannessa osassa tarkastellaan erilaisia rantatyyppejä ja perehdytään niiden erilaisiin monimuotoisuutta tukeviin elementteihin. Suunnitelmaosiossa sovelletaan aikaisempien osioiden tietoja Hakaniemenrannan biotooppien suunnitteluun. Työssä esitellään hiekka-, kivikko -ja kalliorantojen mahdolliset toteuttamisperiaatteet ja näiden rantatyyppien soveltuvuus Hakaniemenrantaan. Kunkin rantatyypin kohdalla tarkastellaan kuinka ranta ja sen eri vyöhykkeet muuttuvat merenpinnan noustessa sekä minkälaisia maa-aineksia halutunlainen ranta vaatisi toteutuakseen. Tarkempaan suunnitteluun nostetaan tervaleppäkorven ja sorarannan kokonaisuus, jossa edellä mainitut seikat selvitetään yksityiskohtaisemmin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suunniteltujen elinympäristöjen ja biotooppien toteuttaminen on mahdollista, ja niillä on potenttiaalia lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Nämä biotoopit vaativat kuitenkin huolellista suunnittelua ja pitkäjänteistä hoitoa toteutuakseen. Suunnitelluilla biotoopeilla on mahdollista muodostua ajan kuluessa itsenäisiksi ja toimiviksi uuselinympäristöiksi.

The objective of this thesis is to examine how urban biodiversity can be enhanced with the aid of designed ecosystems. Several types of coastal habitats and their potential as designed ecosystems is studied as well as their ability to increase biodiversity in an urban environment. Hakaniemenranta is chosen as a study site, as it is facing major transformation in the coming years. There are plans in place to build new bridges and planning on new housing is on its way. The aim is to find the best solution for Hakaniemnranta, that would be sensible put into practise and would also increase biodiversity. In the first section this thesis explores the current conditions at Hakaniemenranta and it s green and blue connections and nearby significant natural sites. In the second section a variety of designed ecosystems and methods are examined that can be used to enhance habitats that support biodiversity. Coastal habitats are researched in detail in the third part, and their potential for designed ecosystems in an urban setting is studied. In the design section knowledge form previous sections is applied to the design of Hakaniemenranta habitats. The paper draws inspiration from natural habitats and introduces possible principles of implementation of designed habitats for sandy, shingle, boulder and rock ecosystems as well as an alder fen habitat. For each coastal habitat, closer study examines how the habitats will evolve over time, how the different vegetation zones will shift as the sea level rises and what type of soil conditions are necessary for the designed ecosystems to develop. A more detailed design has been carried out on the alder fen and shingle habitats. In conclusion, the implementation of the designed ecosystems is feasible and crucial for biodiversity. However, these ecosystems require careful planning and long-term management for them to be realized. Designed habitats have the potential to become, over time, independent and functional novel ecosystems and support biodiversity.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Ariluoma, Mari
Keywords
suunnitellut elinympäristöt, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, rantatyypit, rantabiotoopit, kasvillisuuden suunnittelu, Hakaniemenranta
Other note
Citation