Ikääntyvien kokemuksia kaupunkiympäristöstä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-05-08
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
45+1
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten ikääntyvä kokee kaupunkitilan; miten ikääntyvän sosiaalinen elämä linkittyy kaupunkitilaan ja sen tuottamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, miten tunnearvot ja tarpeet sekä niiden muutokset vaikuttavat, ja koetaanko kaupunkisuunnittelu vuorovaikutteisena prosessina. Tutkimuksen näkökulma on sosio-kulttuurinen, ja fokusryhmä ikääntyvät. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisäymmärrystä jo olemassa olevalle tutkimukselle kaupunkitilakokemuksista. Tutkimusmetodit Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi on valittu kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus,jossa haastatteluiden ja etnografian kautta yritetään saada henkilökohtaista ja syventävää tietoa, minkä kautta puolestaan pystyttäisiin ymmärtämään tutkimusilmiötä paremmin. Tutkimuksen tulokset Merkittävinä tuloksina tutkimuksessa havaittiin, että paikkaidentiteetti on voimakas, jos kokee tuntevansa kotikaupunkinsa hyvin. Lisäksi halu muuttaa pois omasta kodista ja omalta alueelta on varsinkin vanhemmalla ikäryhmällä olematon. Edelleen suurin osa vanhemmasta ikäryhmästä ei ole myöskään halukas enää tutustumaan uusiin ympäristöihin ja paikkoihin. Näiden ohella havaittiin, että luonto on tärkeä elementti ikääntyville, ja että mielen ja kehon muutokset aiheuttavat myös muutoksia ympäristön kokemisessa. Tärkeä huomio on myös, että iäkkäät kokevat internetin tuoneen hankaluuksia heidän arkeensa, koska monet palvelut ovat siirtyneet internetiin.

Objective of the study The main objective of the study is to find out how elderly experience urban space; how elderly’s social life is linked to urban space and to its challenges and possibilities, how values and needs as well as their fluctuations influence, and is urban planning experienced as an interactive process.This study will focus on socio-cultural point-of-view and the focus group is elderly people. The aim of this study is to provide a further understanding for the already existing research on urban city experiences. Research method In this study a qualitative approach has been chosen as the research method. Interviews and ethnography are used with an attempt to get personal and in-depth information, through which, it would be able to better understand the phenomenon. Findings As significant results the study found out that place identity is strong, if one feels that they know their home town well. In addition, the desire to move away from one’s own area is particularly among older age groups non-existent. Furthermore, the majority of the older age group is also not willing to explore new environments and locations anymore. Apart from these, it was found that nature is an important element of elderly, and that changes in mind and body also cause changes in experiencing the environment. An important note is that the elderly experience that the Internet has brought difficulties in their daily lives because many services have been transferred to the Internet.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Kyttä, Marketta
Keywords
ikääntyvät, urbaani, kokemus, ikääntyminen, kaupunkitila, kaupunkisuunnittelu
Other note
Citation