Hybridityökoneen tehoelektroniikkakomponenttien toiminnallinen simulointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Power Electronics
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Tämä työ käsittelee hybridityökoneen tehonsiirtoa sarjahybridijärjestelmässä. Kirjallisuustutkimuksena käydään lävitse erilaisia hybridijärjestelmiä, polttokennojärjestelmää ja täyssähköistä järjestelmää ajoneuvokäytöissä. Kirjallisuustutkimuksessa pohditaan eri ajoneuvokäyttöjen tehonsiirrontoimintaa ja eri järjestelmien etuja sekä heikkouksia. Työssä esitellään hybridijärjestelmän tehonsiirrossa ja energian varastoinnissa käytettävät komponentit, komponenttien tarkoitus ja toiminta. Työssä kehitetään hybridityökoneen sarjahybriditehonsiirtojärjestelmälle yleistä simulointimallia, joka mahdollistaa sarjahybridijärjestelmän ohjauksen kehittämisen ja eri valmistajien toimittamien osakomponenttien toimivuuden testauksen. Simulointimalli toteutetaan Matlab Simulink -ohjelmistolla ja siinä tavoitellaan 20 Hz:n aikatason tarkkuutta.

This thesis is about series-hybrid power transmission in heavy machinery. Different topologies in vehicle drives are introduced in the literature research. The topologies introduced are series, parallel and series-parallel -hybrid systems, fuel cell system and full electric system. The literature research considers operation of different topologies, their benefits and weaknesses. Primary and secondary power generation components, and also power transfer components of hybrid system are introduced, and their operations are reviewed. This thesis presents functional simulation model for series-hybrid power transfer system. The simulation model should provide possibility for development of power control in series-hybrid system, and also testing of suitable components from different manufacturers. Simulation model is created with Matlab Simulink software, and it aims at 20 Hz time domains accuracy.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma; Prof.
Thesis advisor
Suomela, Jussi; TkT
Keywords
hybrid system, heavy machinery, power electronics, functional, simulation, electric motor, DC-DC-converter, inverter, supercapacitor, fuel cell, battery, internal combustion engine, regenerative braking, hybridijärjestelmä, työkone, tehoelektroniikka, toiminnallinen, simulointi, sähkömoottori, DC-DC-muuttaja, vaihtosuuntaaja, superkondensaattori, polttokenno, akku, polttomoottori, hyötyjarrutus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012135