Business networks of senior housing in Finland and internationally

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
en
Pages
134
Series
Abstract
Tässä työssä selvitetään senioriasumisen liiketoimintaverkostoja Suomessa ja ulkomailla. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää millaisia erilaisia ratkaisuja ja malleja senioriasumisen ja siihen sisältyvien palvelujen tuottamiseen käytetään. Tavoitteena on luoda menetelmä senioriasumisen liiketoimintaverkostojen tutkimiseen, analysointiin ja kehittämiseen. Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen, eli laadullinen. Työ jakautuu kirjallisuusselvitykseen ja empiiriseen tapaustutkimukseen. Kirjallisuusselvityksessä tutkittiin liiketoimintamallien ja liiketoimintaverkostojen yhteyksiä, ja luotiin verkoston liiketoimintamallin teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa testattiin luodun viitekehyksen soveltuvuutta senioriasumisen liiketoimintaverkostojen tarkasteluun. Tutkimuskohteiksi valittiin neljä erilaista mallia senioriasumisen tarjoamiseen Suomessa, Irlannissa ja Alankomaissa. Aineisto kerättiin strukturoituina, eli lomakehaastatteluina haastattelemalla jokaisen tutkitun verkoston keskeisiä osapuolia. Aineistoa analysoitiin visualisoimalla jokaisen verkoston rakenne sekä osapuolten väliset tarve-, tuote-, palvelu- ja rahavirrat. Verkoston liiketoimintamalli koostuu neljästä perusosasta: tarpeet, tuotteet ja palvelut, yhteistyösuhteet ja raha. Visualisoinnilla verkoston osapuolet saadaan jaoteltua ydin ja tukevien toimintojen tuottajiin, sekä kuvattua verkoston palvelu- ja rahoitusrakenteet. Menetelmän avulla voidaan selvittää, mitkä ovat verkostojen keskeiset osapuolet, mikä on kunkin osapuolen rooli verkostossa, millä tuotteilla ja palveluilla asiakkaiden tarpeita tyydytetään, ja kuinka näiden tuottaminen on rahoitettu. Empiirisen osuuden tulos on, että senioriasumisen tarjoamiseen käytetään kolmea mallia: keskitetty, alueellisesti keskitetty ja alueellisesti hajautettu. Mitä hajautetumpi malli on kyseessä sitä, enemmän osapuolia verkostoon kuuluu, ja sitä tiiviimpää yhteistyötä vaaditaan. Senioriasumiskonseptin tulisi mallista riippumatta noudattaa neljää perusperiaatetta: heterogeeninen asukasrakenne, monitasoinen palvelurakenne, palvelujen saavutettavuus sekä arvon jakaminen verkoston sisällä. Senioriasumisen tarve tulee kasvamaan voimakkaasti Suomessa seuraavien 10 - 20 vuoden kuluessa. Nykyiset asumis- ja palvelumallit eivät pysty vastaamaan tähän tulevaan tarpeeseen, joten uusia malleja on kehitettävä. Tällaista liiketoiminnallista lähestymistapaa ei ole aiemmin käytetty senioriasumisen tutkimisessa. Koska vanhuksien asuminen ja palvelut ovat tiettyyn paikkaan sidottuja toimintoja, myös asumisen ja palvelujen tuottajat ovat pakotettuja keskinäiseen yhteistyöhön. Tämän vuoksi senioriasumisen tutkimiseen ja kehittämiseen on otettava uudenlainen, verkostomaisen liiketoiminnan näkökulma.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Puhto, Jukka
Keywords
business model, liiketoimintamalli, business network, liiketoimintaverkosto, co-operation relation, yhteistyösuhde, partnership, kumppanuus, senior housing, senioriasuminen, elderly services, vanhuspalvelut
Other note
Citation