The student learner on the shelf: Practical activity and agency in higher education

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-12-19
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
222
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 164/2014
Abstract
This PhD thesis examines business studying in higher education as a socio-cultural phenomenon. The purpose is to articulate, describe and understand the inevitably context-bound activity of studying and to support students in the search for personally meaningful agency. This is done by introducing a practice-theoretical approach, and especially the four-fold framework of practical activity, which includes tactical, political, moral, and personal dimensions. The framework is developed by the members of the Management Education Research Initiative (MERI)-research group in a local academic unit at the former Helsinki School of Economics, the present Aalto University School of Business. Thus, this thesis can be read as a series of studies of local developmental efforts conducted in a spirit of at-home ethnography, a participatory variation of organizational ethnography. In addition to an introductory essay, this thesis contains a series of five studies that approaches studying and student agency from different angles. The first study introduces the traditional, revised and alternative forms of management education depicting the scene of the possible spaces for students. The second study describes undergraduate studying in the context of the institutionalized practice of examination, whereas the fourth study describes postgraduate studying in the midst of eruptions and discontinuities in changing practices of doctoral education. The third and the fifth study focus on developmental efforts that elaborate explicitly how student agency can be supported as a part of the official curriculum, whether in undergraduate or postgraduate education. This thesis problematizes the research tradition of individualistic approaches in researching student studying and learning by showing the inseparableness of socio-cultural practices and participants' involvement in the making of business school experience. It contributes to the literature of management education, higher education and adult education by suggesting a more multicolored and nuanced understanding of business studying than suggested by mainstream researchers. It also presents practical examples of how to strengthen students´ views of themselves as active subjects, and of how to support their search for a personally meaningful agency in undergraduate and/or postgraduate studying.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kauppatieteiden opiskelua sosiaalis-kulttuurisena ilmiönä. Tutkimuksen tavoitteena on käsitteellistää, kuvata ja ymmärtää opiskelu kontekstisidonnaisena toimintana sekä tukea opiskelijoita mielekkään toimijuuden rakentamisessa. Tämä tapahtuu tarkastelemalla opiskelua käytäntöteoreettisen tutkimusperinteen näkökulmasta sekä esittelemällä erityisen tavan ymmärtää opiskelu käytännöllisenä toimintana – pitäen sisällään toiminnan taktisen, poliittisen, moraalisen sekä henkilökohtaisen ulottuvuuden. Lähestymistapa on Helsingin kauppakorkeakoulussa, nykyisessä Aalto-yliopistossa, toimivan MERI -tutkijaryhmän kehittelemä. Tämä väitöskirja koostuu sarjasta tutkimuksia, jotka ovat syntyneet paikallisten kehittämispyrkimysten tuloksena. Tutkimukset on toteutettu ns. koti-etnografian hengessä, joka on osallistuvan tutkimuksen variaatio perinteisemmästä organisaatioetnografiasta. Väitöskirja sisältää johdantoesseen lisäksi viisi erillistä osatutkimusta, jotka tarkastelevat opiskelua ja opiskelijoiden toimijuutta eri näkökulmista. Ensimmäinen tutkimus tuo näkyville perinteisen, muokatut ja vaihtoehtoiset muodot kauppatieteellisen koulutuksen toteuttamiselle ja kuvaa näin niitä mahdollisia toimijuuden tiloja, jotka opiskelijoille avautuvat. Toinen tutkimus kuvaa opiskelijoiden taktista taituruutta institutionalisoituneessa tenttikäytänteessä, kun taas neljäs tutkimus kuvaa jatko-opiskelijoiden tasapainoilua vaikeammin hahmottuvien ja alati muuttuvien käytänteiden välillä. Kolmas ja viides tutkimus puolestaan näyttävät, miten tuota erilaisten käytänteiden rajoittamaa toimijuutta voidaan pyrkiä vahvistamaan osana virallista koulutusohjelmaa. Tämä väitöskirja kyseenalaistaa yksilö- ja oppimiskeskeisen lähestymistavan koulutuksen tutkimuksessa näyttämällä miten sosiaalis-kulttuuriset käytänteet ja toimijoiden osallistuminen ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa. Tämä tutkimus osallistuu kauppatieteellistä koulutusta, korkeakoulutusta ja aikuiskasvatusta koskeviin tutkimuskeskusteluihin esittelemällä vaihtoehtoisen tavan opiskelun ja opiskelijoiden tutkimusperinteeseen. Tutkimus tarjoaa myös käytännön esimerkkejä maisteri- ja jatkokoulutustasolla tehdyistä kehittämistoimenpiteistä.  
Description
Supervising professor
Räsänen, Keijo, Professor, Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Keywords
students, studying, learning, agency, practice, ethnography, higher education, business education, doctoral education, opiskelijat, opiskelu, oppiminen, toimijuus, käytänne, etnografia, yliopistokoulutus, kauppatieteellinen koulutus, jatkokoulutus
Parts
  • Journal of Management, 23(1), 36-65.
    DOI: 10.1016/j.scaman.2006.12.004 View at publisher
  • Korpiaho, K. (2005). Students’ curriculum s: What do students learn in a business school? I n S. G herardi & D. N icolini (eds.), The Passion for Learning and Knowing(pp.221-241). Trento: University of Trento e-books. (http://eprints.biblio.unitn.it/828/2/Volume_I _02.pdf).
  • Korpiaho, K. (2007). Students as practitioners in academia - proficiency and reflectivity in study practices. Journal of O rganisational Transformation and Social Ch ange, 4(3), 249-262.
  • Kantelinen, S., Korpiaho, K. (2009). Doctoral students as participants in academia: The process of (un)becoming academics. An invited paper shared in the Public Seminar of the Oxford Learning Institute, University of Oxford, October 29.
  • Räsänen, K., Korpiaho, K. (201 1 ). Supporting doctoral students in their professional identity projects. Studies in Continuing Education, 33(1), 19-31. DOI :10.1080/0158037X.2010.515568
Citation