Palvelumuotoilu ja organisaatio - kohti strategista tasoa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Tämä opinnäyte tarkastelee muotoilun uusien roolien kehitystä sekä muotoilijoiden työnkuvan muutosta viimeisten vuosien aikana - siirtymistä fyysisten tuotteiden suunnittelusta yhä strategisempiin ja laajempiin sekä joissain tapauksissa myös aineettomampiin kokonaisuuksiin. Muotoilun rooleista opinnäyte keskittyy palvelumuotoiluun, sen kehitykseen, nykytilaan, haasteisiin sekä mahdollisiin tulevaisuuden suuntiin. Muotoilun laajentunut toimintakenttä ja yhteistyöverkostot sekä niiden mukanaan tuoma näkökulmien moninaisuus asettavat uudenlaisia vaatimuksia muotoilijoiden osaamiselle sekä oragnisaatioiden muotoilu- ja innovaatiojohtamiselle. Palvelumuotoilu koskettaa usein laajempia sidosryhmäverkostoja ja vaikuttaa moniulotteisemmin koko organisaation toimintaan kuin perinteinen tuotemuotoilu. Suunnittelutyö on monialaista ja vaatii vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Muotoilun asemointi osaksi organisaation toiminta- ja kehityskulttuuria vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa sekä johtamista. Opinnäytteen tavoitteena on entistä selkeämmin hahmottaa palvelumuotoilun roolia, mahdollisia vaikutuksia, hyötyjä sekä vaatimuksia erityisesti lähestyttäessä organisaation ja palvelunkehityksen strategisia tasoja. Opinnäyte tarkastelee palvelumuotoilun ja strategisen muotoilun teemoja: millaisin edellytyksin organisaatiot voivat käytännössä onnistuneesti hyödyntää palvelumuotoilua strategisena lähestymistapana palveluiden ja toiminnan kehittämiseen? Tämän lisäksi tarkastellaan, mitä tällainen strateginen rooli käytännössä vaatii muotoilijalta ja tämän osaamiselta. Opinnäytteen olennainen osa on perehtyminen olemassa olevaan palvelumuotoilua ja strategista muotoilua koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimusaineistoon. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi opinnäyte esittelee löydöksiä palvelukontekstissa toimivien organisaatioiden ja muotoilijoiden kanssa tehdyistä haastatteluista. Palvelumuotoilun kokonaisuutta hahmotetaan opinnäytteessä myös viiden esimerkkiprojektin avulla. Lopuksi käydään läpi opinnäytteen keskeiset johtopäätökset sekä ehdotetaan joitakin konkreettisia kehityskohteita palvelumuotoilun käytäntöjen kehittämiseksi.

This Master of Arts Thesis is looking at the development of new roles of design and how the professional profile of designers has transformed over the years. The role of design has evolved from the traditional product design to solving more strategic, holistic and often more intangible design problems. The thesis is focusing on service design, its development, current state, challenges and possible future directions. The expanded field and role of design sets new requirements for skills and working methods of the designers as well as to organizations innovation and design management. Compared to traditional product design, service design is often dealing with more complex networks of various stakeholders and has deeper connections to the culture and operations of organizations. Service design is a multi-disciplinary approach and co-operation between various actors is needed for succesful outcomes. Leadership plays an important part in embedding the service design approach as part of the organizational culture. The objective of the thesis is is to clarify the role, possible effects, benefits and requirements of service design when approaching the strategic level of organizational decision making and service development. The thesis is looking at the themes of service design and strategic design: what kind of preconditions should be considered and met in order to succesfully use service design as a strategic approach for service development? The thesis is also looking at what kind of requirements this kind of strategic role sets for the profile and skills of todays designers. An essential part of the thesis is to become familiar with the existing literature and research on the areas of service design and strategic design. In addition to the literature review the thesis is presenting findings from a set of interviews with service designers and organization representatives from different backgrounds. Also five case examples are presented in order to concretize the service design approach. Finally some possible areas of further development and resarch are suggested in the conclusions of the thesis.
Description
Supervisor
Mattelmäki, Tuuli
Thesis advisor
Mattelmäki, Tuuli
Keywords
palvelumuotoilu, organisaatiostrategia, strateginen muotoilu, innovaatiojohtaminen
Other note
Citation