Cost accounting modelling of Finnish nuclear waste management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Suomen ydinenergialaki (YEL, Luku 7) määrää ydinenergian tuottajat varautumaan tuottamiensa ydinjätteiden loppusijoittamisen aiheuttamiin kustannuksiin jo energiantuotannon aikana. Varautuminen on järjestetty muodostamalla kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) alaisuudessa ja sen valvonnassa toimiva valtion ydinjätehuoltorahasto. Ydinjätteiden tuottajat joutuvat vuosittain esittämään KTM:lle oman laskelman tuottamiensa ydinjätteiden huollon kustannuksista. Tämän esityksen ohjalta KTM asettaa jätehuoltovelvollisen vastuumäärän ja rahastomaksun. Mallin kehittämisen tavoitteena oli vastuumääräarvion tarkkuutta vaarantamatta minimoida jokavuotinen laskentatyö, jonka varautumistarpeen määrittäminen vaatii ydinjätteiden tuottajilta. Ydinjätehuollon kokonaissuunnitelma koostuu useiden eri asiantuntijaorganisaatioiden laatimista yksityiskohtaisista suunnitelmista ja niihin liittyvistä kustannusarvioista. Mallin tehtävänä on lähinnä koota nämä suunnitelmat siten, että muodostuu kokonaiskuva jätehuollon kustannuksista. Kehitystyön tuloksena syntynyt malli kokoaa lähtötiedostoon syötetyistä kustannusarvoista Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ja Imatran Voima Oy:n (IVO) jätehuollon vastuumääräarviot. Malli indeksikorjaa vuosittain vanhemmat kustannusarviot siten, että ne vastaavat laskentahetken kustannus- ja hintatasoa. Vuosittaisessa indeksikorjauksessa on KTM:n kanssa sovittu käytettäväksi rakennuskustannus- ja ansiokehitysindeksiä. Malli huomioi myös vuosittain kasvavien jätemäärien vaikutukset jätehuoltotoimenpiteiden ajalliseen kestoon ja tarvittavien tilojen laajuuteen. Jätehuollon ajallinen kesto riippuu suoraan käytettävänä olevasta jätteiden käsittelykapasiteetista. Tutkimushetkellä olemassa olevien jätteiden käsittely vie noin 8 vuotta. Jätemäärän kasvu lisää välivarastojen ja loppusijoitustilojen tarvetta. Mallin avulla voidaan myös laskea arvio TVO:n ja IVOn ydinjätehuollon kokonaiskustannuksista. Jätehuoltorahaston kertymäennuste ja rahaston kassavirtalaskelmat voidaan myös laskea kehitetyn mallin avulla. TVO:n ja IVOn ydinjätehuollon kokonaiskustannukset tulevat yhteensä olemaan noin 9,2 miljardia markkaa sillä oletuksella, että laitosyksiköt ovat käytössä 40 vuotta. Tästä summasta ydinjätehuollon turvallisuuden ja tekniikan kehittämiseen kuluu noin 1,4 miljardia markkaa, jätehuoltolaitoksiin investoidaan yli 2 miljardia ja voimalaitosten purkukustannukset ovat myös noin 2 miljardia. Loput kustannukset syntyvät lähinnä jätehuoltolaitosten käytöstä.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Palmu, Jussi
Keywords
ydinjätehuolto, kustannuslaskenta, laskentamalli
Other note
Citation