A methodology for evaluating elevator components’ installability derived from design for assembly principles

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-11-21
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
91 + 1
Series
Abstract
KONE is one of the leading companies in the elevator industry. However before the aforementioned equipment can be used in their intended daily operations, they need to be properly installed which is not a trivial endeavour and requires considerable amount of effort and resources. This thesis focuses on identifying how Design for Assembly methodology could be applied into elevator installation in order to bring benefits in terms of installation productivity as well as to understand the special installation considerations in full replacement operations. Furthermore, a systematic framework for evaluating the elevator components’ installability was developed as a part of the thesis. Exploring assembly characteristics, DFA research and installation environment in detail revealed that the current DFA methodologies are not applicable to the elevator installation due to the incompatibilities in component parameters and drastic differences in environment conditions. However, the core concepts introduced by DFA can be used for evaluating elevator components’ installability if they are modified accordingly and incorporated with relevant installation data. Therefore, installation operation data were gathered from two elevator sites which were used to analyse the characteristics of essential installation operations. A new framework called Elevator Component Installability Evaluation (ECIE) was created based on the DFA principles and collected installation operation data. The ECIE method evaluates the elevator component’s installability and provides a relative installation time as well as installation efficiency for the examined component. Furthermore, the data showed that in full replacement operations the unexpected incompatibilities with ’outside of the shaft’ interfaces are major causes of waste sources which are not considered comprehensive enough in current KONE modernisation preparation processes.

KONE on yksi maailman johtavista yrityksistä hissiteollisuudessa. Hissit ovat kuitenkin monimutkaisia laitteistoja, joiden asentaminen on haastavaa ja vaatii huomattavan määrän työtä ja resursseja. Tämä diplomityö pyrkii selvittämään onko Design for Assembly menetelmää mahdollista hyödyntää hissien asennettavuuden tehostamiseksi sekä kartoittamaan hissin asennuksen erityisominaisuuksia modernisaatio tapauksissa. Lisäksi työssä muodostettiin systemaatinen malli hissin komponenttien asennettavuuden arvioimiseksi. Kokoonpanon ominaisuuksien, DFA menetelmien ja asennusympäristön tutkiminen osoitti, että kehitettyjä DFA menetelmiä ei pysty nykymuodossaan hyödyntämään hissien asennettavuuden arvioimiseksi. DFA menetelmissä käytetyt komponenttien ominaisuudet ovat yhteensopimattomia hissien komponenttien kanssa sekä kokoonpanoympäristö poikkeaa olosuhteiltaan huomattavasti verrattuna asennusympäristöön. DFA:n peruskonsepteja voidaan kuitenkin hyödyntää, jos ne räätälöidään hissin komponenteille sekä ympäristölle sopiviksi ja yhdistetään hissin asennus operaatioaikoihin. Sen vuoksi hissin asennus operaatioaikoja kerättiin kahdesta hissin asennus työmaalta. Kerätyn tiedon perusteella diplomityössä analysoitiin asennus operaatioiden eri ominaisuuksia. Uudenlainen malli nimeltä Hissin Komponenttien Asennettavuuden Arviointi (HKAA) luotiin DFA:n peruskonseptien ja kerätyn asennusoperaatio tietojen perusteella. HKAA menetelmä arvioi nimensä mukaisesti hissien komponenttien asennettavuutta muodostamalla suhteellisen asennusajan ja asennus tehokkuuden tarkasteltavalle komponentille. Lisäksi hissidata osoitti, että modernisaatio asennusoperaatioissa ennakoimattomat kuilun ulkopuolella olevat rajapinta ongelmat olivat suurimpia hukkaa tuovia syitä, joita tällä hetkellä ei oteta tarpeeksi kokonaisvaltaisesti huomioon nykyisessä KONE:n modernisaatio operatioiden valmisteluprosesissa
Description
Supervisor
Otto, Kevin
Thesis advisor
Talonen, Tapani
Keywords
design for assembly, elevator installation, design for installation, modernisation, component installability evaluation
Other note
Citation