Näkymättömän esittäminen visuaalisin keinoin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteen ja median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee näkymättömyyden teemaa ja sitä, miten aihetta ollaan aikaisemmin käsitelty visuaalisesti taiteen keinoja käyttäen. Näkymättömyyttä terminä käytetään paljon arkipäivässämme erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen. Tunteet, kulttuuri, Wifi-yhteys, tieto, kaikki nämä ovat silmillemme näkymättömiä, asioita joita emme näe fyysisinä edessämme, mutta ovat yhtä lailla kiistatta olemassa olevia jokaiselle. Miten siis kuvailla visuaalisesti esimerkiksi epäoikeudenmukaisuutta tai tietämistä? Näkymättömyyttä taiteessa voidaan ajatella esitettävän esimerkiksi läpinäkyvyyden tai piilottamisen keinoin, mutta voiko näkymätöntä esittää visuaalisesti muilla tavoilla, esimerkiksi värikkäänä uutena maailmana? Tämä opinnäyte pyrkii vastaamaan paradoksaaliseenkin kysymykseen siitä, miten visuaalisesti kuvailla näkymättömyyden olemusta. Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytän kirjallisuuskatsausta ja sen lisäksi tutustun valikoitujen taideteosten keinoihin teeman käsittelemisessä. Koska näkymättömyyttä voidaan lähteä tutkimaan niin monelta eri kannalta, kirjallisessa osuudessa olenkin pyrkinyt etsimään aihetta erilaisista kulmista käsitteleviä lähteitä. Etenkin taidemaalari ja teoreetikko Wassily Kandinskyn teoria ja ajatukset näkymättömän kuvaamisesta ovat suurena pohjana opinnäytteen tutkimusosuudelle. Laajin osuus opinnäytetyöstä on taiteellinen projekti. Tämä projektiosuus koostuu Designs for a Cooler Planet -näyttelylle tehdystä visuaalisesta ilmeestä. Aalto-yliopiston poikkitieteellinen näyttely esittää vuosittain yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden projekteja ja vuoden 2023 teemana oli näkymätön. Näyttelyn tehtävänannossa heräsikin juuri tämä paradoksaalinen kysymys siitä, miten visuaalinen identiteetti voidaan rakentaa näkymättömän teemaan ja samalla saada aikaan visuaalisesti mielenkiintoinen kokonaisuus. Opinnäytteessä keskitytään etenkin Cooler Planetin visuaaliseen ilmeeseen ja jätetään näyttelyn sisällöt ja näyttelyn rakennus kokonaisuutena taka-alalle.

This thesis examines the theme of invisibility as a part of visual culture, and how invisibility has previously been treated in art. Invisibility as a term is used a lot in our everyday life to describe various phenomenas. Emotions, culture, Wi-fi connection, and information, all these are invisible to our eyes, things we cannot see physically in front of us, but are equally undeniably present in our lives. So, how to visually describe, for example, injustice or knowledge? Invisibility in art can be thought of as being represented with using transparency or hiding. But can the invisible be represented visually in other ways, for example as a colorful new world? This thesis aims to answer the paradoxical question of how to visually describe the essence of invisibility. How to picture the invisible worlds. As a research method in the thesis, I use a literature review, and also analysis of selected artworks. Since invisibility can be studied from so many different perspectives, I have tried to find sources that deals with the subject from different angles. Especially painter and theoretician Wassily Kandinsky's theory and ideas about depicting the invisible are a important basis for the research part of the thesis. The most significant part of the thesis is an artistic project. This production consists of a visual identity for Designs for a Cooler Planet exhibition 2023. Aalto University's annual interdisciplinary exhibition presents the projects of the university's students and researchers, and the theme for 2023 was invisible. This paradoxical question of how a visual identity can be built on the theme of the invisible and at the same time create a visually interesting whole arose in the assignment of the exhibition. The thesis focuses especially on the visual identity of Cooler Planet, and leaves the contents of the exhibition and exhibition design as a whole in the background.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Lehtinen, Sanna
Keywords
graafinen suunnittelu, visuaalisen viestinnän muotoilu, näkymättömyys, visuaalinen identiteetti, näyttelyilme, abstraktio
Other note
Media files notes: Desings for a Cooler Planet näyttelylle toteutettu animaatio. Description: Desings for a Cooler Planet näyttelylle toteutettu animaatio. Media rights: CC-BY-NC-ND 4.0
Citation