Saavutettavuus verkkopalveluissa – Case verkkopankki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Communications technology
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
73, [10]
Series
Abstract
Saavutettavuus tarkoittaa yhtäläistä käyttömahdollisuutta riippumatta vammaisuudesta tai päätelaitteesta. Saavutettavuus verkkopalveluissa on yhä nuori, mutta erittäin tärkeä ala, ja sillä on läheinen yhteys käytettävyyteen. Verkkopalveluiden saavutettavuutta vaativa lainsäädäntö on mahdollinen myös Euroopassa lähitulevaisuudessa. Tässä diplomityössä tutkitaan saavutettavuutta verkkopankkiasioinnissa. Työssä arvioidaan Nordean verkkopankin tekstiversion saavutettavuutta, lisäksi verkkopankin saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) mukaisesti. Työssä suoritetaan myös käyttäjätesti sokean käyttäjän kanssa, mikä antaa käytännön näkemystä saavutettavuuteen. Verkkopankkipalvelun arvioitiin saavuttavan tason A sekä tason AA tietyin poikkeuksin WCAG 1.0 ohjeiden mukaisesti. Tällöin palvelua voidaan pitää saavutettavana: käytössä ei ole ylitsepääsemättömiä esteitä tai erityisiä vaikeuksia aiheuttavia kohtia, ja lisäksi siinä on saavutettavuutta helpottavia osia. Saavutettavuus hyödyntää kaikkia käyttäjiä. Saavutettavuusohjeiden huomioiminen verkkopalveluita kehitettäessä ei ole erityisen vaativaa, mutta siitä saatavat hyödyt voivat olla hyvin merkittäviä sekä loppukäyttäjille että palvelun tarjoajille.

Accessibility means easy access for all people regardless of disabilities. Accessibility in Internet services means an equal access to information and applications provided in the Internet regardless of a user terminal or assistive technology. Web accessibility is a young but important field, and is closely connected to usability. Legislation demanding equal access in Web-based services is also a possibility in Europe in the near future. This thesis investigates accessibility in electronic banking. Nordea Netbank's text version is being evaluated for accessibility, and the accessibility and usability are being improved according to the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). User testing with a blind user is also being carried out, giving practical overview to accessibility. The evaluation of the netbank service showed it reached level A conformance to WCAG 1.0, and level AA with certain exclusions. Therefore, the netbank application can claim to be accessible; it does not contain insuperable barriers or major difficulties for use, and it also offers some help for improved accessibility. Accessibility improves the user experience for all users. Taking accessibility guidelines into account while developing Internet services is not very demanding, but the benefits may be great for the end users and service providers.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo; Prof.
Thesis advisor
Jansson, Teppo; DI
Keywords
accessibility, disability, design for all, usability, electronic banking, netbank, product development, saavutettavuus, esteettömyys, esteetön suunnittelu, käytön esteet, design-for-all, käytettävyys, verkkopankki, tuotekehitys
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007525