Suunnitteluteoriat liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-09-22
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
132
Series
Abstract
Yhdyskuntasuunnittelulla on mahdollisuus tarjota paljon suunnitteluteoreettista tietoa liikennejärjestelmä-suunnittelulle. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisesta on puhuttu paljon viime aikoina. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun kehittymishistoriaa ei kuitenkaan ole juuri nostettu tähän keskusteluun. Keskustelussa eivät myöskään ole juuri esiintyneet maankäytölle ja liikenteelle tyypilliset keskenään erilaiset lähestymistavat. Tätä puutetta korjaamaan tässä työssä vertaillaan liikennejärjestelmäsuunnittelua yleisellä tasolla maankäytön suunnitteluun. Vertailun kohteina ovat suunnittelun teoreettiset lähtökohdat, nykyiset suunnittelujärjestelmät ja suunnittelun kehitys. Liikennesuunnittelijat ovat perinteisesti ajatelleet, että suunnittelutyö on objektiivista ja arvot suunnitteluun tulevat päätöksentekijöiltä. Suunnittelutyö on kuitenkaan harvoin näin arvoista riippumatonta eikä objektiivisia menetelmiä ole olemassa. Nykymuotoisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa korostuu toimijoiden välinen vuorovaikutus. Liikennejärjestelmäsuunnittelusta tuntuu nykyään vallitsevan monia ristiriitaisia näkemyksiä, joista on yhteisen käsitteistön puuttuessa ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tutkimuksen vähyyden vuoksi ollut vaikea keskustella. Maankäytön suunnittelussa tunnustettiin jo 1970-luvulla, että suunnittelu perustuu aina arvoasetelmiin, minkä myötä pelkillä teknisillä menetelmillä ei ole pärjätty. Suunnittelun tueksi on kehitetty suunnitteluteorioita, joiden yhtenä lähtökohtaisena pyrkimyksenä on ollut oikeuttaa suunnittelu yhteiskunnallisesti arvoasetelmista huolimatta. Maankäytön suunnittelussa vallitsevan ajattelumallin mukaan suunnitteluun kuuluvat käytännön suunnittelutyön lisäksi suunnittelun tutkimus ja tulkinta filosofisiin ja yhteiskuntateoreettisiin lähtökohtiin perustuen. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on saanut vaikutteita suunnitteluteorioista, mutta varsinaisia suunnitteluteoreettisia pohdintoja ei liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittymisen taustalla juuri ole. Tämän työn keskeisin havainto oli, että liikennesuunnittelu tarvitsee suunnitteluteoreettisen viitekehyksen. Suunnittelu-teoriat auttavat ymmärtämään monia nykyisiä haasteita, ja niitä voidaan hyödyntää varmasti liikennejärjestelmäsuunnittelun tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Urban planning can offer plenty of theoretical knowledge to the transport system planning. There has been much discussion on integrating transport planning and land use planning but much less discussion on the differences in the development history of transport system planning and land use planning. Also, little attention has been paid to the fact that the approaches to transport planning and land use planning differ from each other. This study aims to fill this gap in the current discussion by comparing transport system planning with land use planning. The comparison covers the theoretical basis of planning, planning systems and the development of planning. Transport planners have traditionally considered the planning process as objective and expected that the values come from the decision-makers. However, planning itself is seldom value-free and no methods are objective. Today’s transport planning is to a great extent a communicative activity. Nowadays there seems to be many conflicting opinions on transport system planning. Constructive discussion on these different opinions has been difficult because of the lack of common concepts and the very limited amount of research on transport system planning. Urban planners admitted in the 1970`s that planning is always based on value statements. This has led to a situation where planning can’t be done just by technical methods. Planning theories have been developed to support planning and these theories aim to legitimize planning in the society. In the urban planning the prevailing view is that, besides the actual planning process, an essential part of planning is also the research of planning and its interpretation on the basis of philosophical and social sciences. Planning theories have influenced transport system planning but there is little theoretical discussion in connection with the development of transport planning. The main notion of this study was that transport system planning is in need of a theoretical frame of reference in planning. Many challenges of transport system planning can be understood with the help of planning theories. These theories can definitely be used in the research and development of the transport system planning.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Herneoja, Anne
Keywords
liikennejärjestelmäsuunnittelu, suunnitteluteoria, yhdyskuntasuunnittelu, liikenteen suunnittelu, transport system planning, planning theory, urban planning, transport planning
Other note
Citation