Hajota ja hallitse – Pelimodaaminen oppimiskokemuksena

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Polkutie
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyössäni tutkin digitaalista pelimodaamista oppimiskokemuksena, sekä digitaalisen pelimodaamisen soveltuvuutta kuvataiteen perusopetuksen menetelmäksi. Digitaalinen pelaaminen on läsnä päivittäin perusopetuksen piirissä olevien oppilaiden arjessa. Digitaalisten pelien merkitys kuvataidekasvatuksen näkökulmasta on keskeinen, koska on todettu tärkeäksi, että opetettavat sisällöt ovat sidoksissa oppilaiden elämään. Yksi digitaalisen pelikulttuurin tunnistetuimpia osa-alueita on digitaalisten pelien modaaminen. Kiinnostukseni modaamisessa tapahtuvaan oppimiseen on syntynyt omasta kokemuksestani, jonka mukaan digitaalisten pelien modaaminen tarjoaa merkityksellisiä oppimiskokemuksia, jotka motivoivat itseohjautuvaan oppimiseen. Pelimodaamisessa tapahtuvan oppimisen tutkiminen on tärkeää, koska modaaminen kuvataiteen perusopetuksen menetelmänä voi tarjota motivoivia oppimiskokemuksia. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen, koska tutkielman tavoitteena on ymmärtää digitaalisessa pelimodaamisessa tapahtuvaa oppimista ilmiönä modaajien näkökulmasta. Digitaalisessa pelimodaamisessa tapahtuvan oppimisen selvityksen pohjalta tämä tutkielma pohtii modaamisen käyttömahdollisuuksia kuvataiteen perusopetuksessa. Tutkielman tavoitteena on esittää yksi todennäköinen näkökulma siihen, millaista oppiminen digitaalisessa pelimodaamisessa on ja kuinka digitaalisessa pelimodaamisessa opittua on mahdollista hyödyntää kuvataiteen perusopetuksessa. Tutkielmani teorialuvussa määrittelen tutkielman keskeisiä käsitteitä: peli, digitaalinen peli, pelaaminen, modaaminen, osallistuva kulttuuri, itseohjautuva oppiminen, vertaisoppiminen ja tutkiva oppiminen. Tutkielman aineisto koostuu kolmesta teemahaastattelusta, jotka toteutettiin tammikuussa 2018. Teemahaastatteluihin osallistui kolme pitkänlinjan modaajaa. Teemahaastatteluaineistoa analysoin laadullisella sisällönalayysillä. Sisällönanalyysillä muodostan teemoitellusta aineistosta tiivistetyn kuvauksen modaamisesta oppimiskokemuksena, jonka esittelen tutkielmani johtopäätöksissä. Sisällönanalyysillä tehdyn kuvauksen pohjalta muodostan johtopäätökset pelimodaamisesta oppimiskokemuksena, sekä pohdin pelimodaamisen hyödynnysmahdollisuuksia kuvataiteen perusopetuksen menetelmänä. Tutkielmani johtopäätöksissä esittelen modaamisen olevan oppimiskokemus, joka motivoi modaajaa ja kannustaa itseohjautuvaan oppimiseen. Modaaminen vaatii pelinkehityksen tietoja ja taitoja, joiden lisäksi modatessa opitaan monialaisesti hyödynnettäviä taitoja, joita ovat ongelmanratkaisu ja tiimityöskentely. Kuvataideopetuksen kontekstissa modaamisen kautta on mahdollista opettaa pelinkehityksen alkeita, mikä tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa päivittäin kuluttamaansa visuaaliseen kulttuuriin. Modaamisella menetelmänä on voimauttava vaikutus kuvataiteen opetuksen kontekstissa. Tutkielma herättää lisäkysymyksiä modaamisen soveltamisesta kuvataiteen perusopetuksen menetelmäksi. Tutkielman tuottamaa tietoa tulisikin ennen kaikkea tarkastella johdantona aiheeseen, kuinka pelaamista ja siihen liittyvää modaamista olisi mahdollista tuoda menetelmällisesti kuvataiteen perusopetukseen

This master’s thesis is an introduction to digital game modding as a learning experience and the applicability of digital game modding as a method of comprehensive art education. Digital gaming has daily presence in the life of students of elementary level. The importance of digital games is crucial from the point of view of art education: it has been found important that content to be taught is closely linked to the life of students. One of the most recognizable aspects of digital gaming culture is the modding of digital games. My interest in learning game modding has arisen from my own experience of modifying digital games providing meaningful learning experiences that motivate self-directed learning. Therefore, studying learning process in game modding is important because modding as a method of art education can provide motivational learning experiences. The nature of this thesis is qualitative research, as the aim of the thesis is to understand the learning of digital game modding from the point of view of modders as a phenomenon. Based on the sum up of learning in game modding, this thesis explores the possibilities of game modding as a method of art education. The objective of this thesis is to present one probable perspective on what kind of learning can be found in digital game modding and how it is possible to use the learned material in the context of comprehensive art education. In the theoretical chapter I define the key concepts of the thesis: game, digital game, gaming, modding, participatory culture, self-directed learning, peer learning and progressive inquiry. The research data of the thesis consists of three interviews, which took place in January 2018. I analyze the interview material using qualitative content analysis. By content analysis, I make the summarized description of the game modding as a learning experience, which I present in the conclusions of my thesis. In conclusions I will also discuss how modding can be used as a method of comprehensive art education. In my thesis conclusions, I introduce modding as a learning experience that motivates the modder and encourages self-directed learning. Modding requires knowledge and skills in game development. In addition to game development skills modding can teach skills such as problem solving and team working. In the context of art education, through modding, it is possible to teach the basics skills needed to game development, which provides students opportunities to influence visual culture they use daily. In the context of art education, modding as a method provides empowerment to the students. The information gained by this thesis should be seen as an introduction to the theme how to bring gaming and gaming related modding as a part of comprehensive art education.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Sallinen, Mikko
Keywords
modaaminen, peli, pelaaminen, kuvataidekasvatus
Other note
Citation