Pukusuunnittelun taide ja sen sanallistaminen - Hahmojen hetkien suunnittelua, pukusuunnittelutyylejä ja kommunikaatiota taiteilijana työryhmässä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Lavastustaiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
228
Series
Abstract
Opinnäytetyö tutkii ja kehittää pukusuunnittelun sanallistamisen kautta välittyvää informaatiota. Pyrkimyksenä on opinnäytetyön kautta laajentaa pukusuunnittelun kulttuuria sanallisessa muodossa. Olen jakanut opinnäytetyön kolmeen osioon, jotka käsittelevät pukua, pukusuunnittelua ja pukusuunnittelijaa. Mitä puku tarkoittaa? Aloitan opinnäytetyöni puvun määrittämisellä tutkimalla miten pukusuunnittelun kirjallisuudessa puhutaan puvusta sekä pukusuunnittelusta. Pohdin puvun ajallista ulottuvuutta eli puvun riippuvuutta kestolliseen aikaan sekä puvun hetkellisyyttä eli sitä, että puvulla on alku ja loppu. Muodostan puvulle määritelmän sen hetkellisyyden kautta ja riippumattomana konkreettisesta materiaalista. Puvun määrittämisen jälkeen pohdin pukusuunnitteluprosessia pukusuunnittelijan näkökulmasta. Nimeän erilaisia pukusuunnittelutyylejä, joita suunnittelija voi käyttää teoksen muodosta riippumatta. Nämä tyylit ovat suunnittelun ajatusrakennelmia, joiden avulla pukusuunnittelija voi suunnitella teosta eteenpäin. Näiden eri tyylien kokoamisen ja sanallistamisen tarkoitus on löytää konkreettisia työkaluja suunnitteluprosessiin ja tuoda näkyväksi suunnittelutyylien moninainen kirjo. Kommunikaatio on tärkeä osa pukusuunnittelijan työtä, sillä työskentely on suurimmaksi osaksi työryhmässä tapahtuvaa. Tämän vuoksi opinnäytetyöni viimeinen osio keskittyy tarkastelemaan pukusuunnittelijaa taiteilijana ja kommunikoivana työryhmän jäsenenä. Pukusuunnittelun ilmentymä eli puku on jaettu taiteenmuoto näyttelijän ja ohjaajan kanssa, joten yhteistyö ja kommunikaatio sisältyvät pukusuunnitteluun. Pohdin pukusuunnittelijan roolia tasavertaisena taiteilijana ohjaajan rinnalla sekä pukusuunnittelijan ja näyttelijän yhteistyötä. Lisäksi pohdin kuinka kommunikaatio vaikuttaa työryhmässä työskentelyyn. Erittelen erilaisia tapoja alistaa toista kommunikaatiotilanteissa, sillä näiden kommunikaation hierarkisten rakenteiden tunnistaminen on muodostunut minulle tärkeäksi työkaluksi. Ehdotan näiden tilanteiden purkamista tuomalla ne näkyviksi sanallistamalla nämä ääneen. Lopuksi olen tehnyt ehdotelman mahdollisista termeistä käytettäväksi pukusuunnittelun alalla, jotta pukusuunnittelun sanallistaminen helpottuisi. Näiden sanojen on tarkoitus toimia työvälineinä pukusuunnittelijalle itsensä ilmaisemiseen.

This thesis examines and develops the information that is received through the verbalization of costume design. The aim is to expand costume design culture in a verbalized form. I have divided my thesis into three sections, which are costume, costume design, and costume designer. What does a costume mean? I start my research by defining what does the term costume mean by studying how the costume design literature talks about the costume as well as costume design. I ponder about the costume’s temporal dimensions and the costume’s ephemeral nature. By that, I mean how the costume is dependent on durational time and how it has a beginning and an end. I create a definition for the costume based on both its ephemeral nature and independence over concrete material. After I have defined the costume, I studied costume design process from a costume designer’s point of view. I named different kinds of costume design styles that a costume designer can use independent of the form of the production. These styles are design paradigms that help the costume designer to design the production further. The naming and gathering of these styles are aimed to define tools for the design process and to make visible the diverse spectrum of different design styles. Communication is a vital part of the costume designer’s work as they work mostly in working groups. For this reason, the last section of my thesis is focused on the costume designer as an artist and as a communicative team member. Since the result of costume design, costume is a shared art piece with the actor and the director, collaboration and communication are an inseparable part of costume design. I discuss the costume designer’s role as an equal artist alongside the director and the collaboration between the costume designer and the actor. In addition, I discuss how communication influences working in a working group. I name different kinds of ways to dominate in communicative situations because recognizing these hierarchical communication constructions has become a vital tool for me. I suggest that these situations will be resolved by verbalizing them out loud. In the end, I have suggested possible terms to be used in the field of costume design. My intent is to make the verbalization of costume design easier. These terms aim to work as a toolset to help costume designers express themselves.
Description
Supervisor
Suurla, Susanna
Thesis advisor
Helve, Tua
Keywords
pukusuunnittelu, pukusuunnittelun taide, puku, hetkellisyys, sanallistaminen, pukusuunnittelutyyli, suunnitteluprosessi, pukusuunnittelija
Other note
Citation