Metsä, autot ja massia - kainuulaisten nuorten utopiat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
65+4
Series
Abstract
Opinnäytetyö tarkastelee kainuulaisten 9.-luokkalaisten nuorten utopioita, jotka syntyivät Utopioiden tila -taideprojektin aikana. Utopioiden tila tarkoitti fyysistä tilaa, tyhjää liikehuoneistoa Kajaanissa, joka muuntautui taidetilaksi ja näyttelyksi työryhmän ja nuorten käsissä. Utopioiden tila tarkoitti myös mielentilaa, paikkaa, jossa kannustettiin kuvittelemaan tulevaisuutta eli utopioimaan. Tila oli auki 1,5 kuukautta marras-joulukuun 2021 aikana ja siellä vieraili noin 300 9.-luokkalaista nuorta. Nuorten utopioita tarkastellaan projektin yhteydessä tuotetun aineiston avulla, joita ovat internetkyselyn vastaukset sekä ääninauhoille tallennetut ja näyttelytilassa kirjoitetut utopiat. Aineisto kehkeytyi osana taideprojektia ja opinnäytetyössä kuvaillaan myös Utopioiden tilaa, olosuhteita, joissa utopiat syntyivät. Sisällönanalyysia tehdään työssä teemoittelun avulla. Tutkielmassa on mukana paikkasidonnainen näkökulma. Katse kohdistuu etelästä katsottuna syrjäiseen maakuntaan Kainuuseen sekä nuorten elämismaailmaan siellä. Työssä kulkee mukana asuinpaikan ja elinpiirin merkitysten pohtiminen suhteessa tulevaisuuden näkymiin. Opinnäytetyössä pohditaan utopioita ja niiden tarpeellisuutta ympäristönmuutosten aikakaudella, tuoreiden ilmasto- ja ympäristötutkimusten sekä ilmastotunteita käsittelevien lähteiden valossa. Tuloksia suhteutetaan esimerkiksi nuorisotutkimuksen alan tutkimuksiin sekä tulevaisuuksia ja utopioita tarkasteleviin lähdeaineistoihin. Työssä hahmotellaan taiteen ja taiteellisen toiminnan mahdollista antia tulevaisuuteen kurkottavassa ajattelussa. Utopiavastausten myötä piirtyi käsitys kainuulaisten nuorten tulevaisuuden näkymistä. Analyysin myötä näyttäytyi nuorten utopioiden arkipäiväisyys sekä ristiriitaiset piirteet. Taidekasvattajan työtä ajatellen opinnäytteen antia oli esimerkiksi havainto tulevaisuuteen ja utopioihin kurkottelevan ajattelun vaatimasta harjoittelun tarpeesta. Tärkeä opetus oli myös toivon näkökulman mukanapitäminen lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä.

The thesis examines the utopies of 9th-graders from Kainuu region, which were created during the art project "Utopioiden tila" - The Space of/for Utopies. "Utopioiden tila" meant physical space, empty commercial apartment in Kajaani, which was transformed into an art space and exhibition in the hands of the working group and 9th-graders. "Utopioiden tila" also meant a state of mind, a place where youngsters were encouraged to imagine the future and create own utopias. The space was open for 1.5 months between November and December 2021 and about 300 9th graders visited it. The utopies of 9th-graders are examined through the material produced in the project. Those are the answers in the internet survey, the utopias recorded on audio tapes and written in the exhibition space. The material was developed as part of an art project which is also described in the thesis to open up the circumstances where utopias were born. Content analysis in the work is done with the help of theming the utopies. The thesis includes a site-specific perspective. The view is focused to the remote province of Kainuu and the world of young people there. Thesis involves pondering about the meanings of the place of residence in a relation to future prospects. The thesis discusses utopias and their necessity in the era of environmental changes with the recent studies dealing the climate and environmental research and ecological emotions. The results are compared to, for example, studies in the field of youth research and sources from futures and utopia studies. The work outlines possible contribution of art and artistic practice could give when reaching towards different kinds of futures and utopias. The utopian answers gave understanding of Kainuu youth future views and utopias. Through the analysis, the mundaneness and contradictory aspects of young people’s images of the future were revealed. For the art educator’s work the thesis help to understand how utopian and future oriented thinking needs to be rehearsed. An important lesson was also to include the perspective of hope when working with the children and youth.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Ylirisku, Henrika
Keywords
utopia, nuoret, taidekasvatus, paikkasidonnaisuus, Kainuu, ilmastonmuutos, ympäristötunteet
Other note
Citation