Tiehankkeen geotekninen massatalouden hallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-24
Department
Major/Subject
Pohja- ja kalliorakentaminen
Mcode
IA3028
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
81+12
Series
Abstract
Infrahankkeessa leikattavien ja siirrettävien massojen käsittely aiheuttaa merkittävän osan hankkeen kustannuksista. Koska hankkeen massojen hallinnalla on suuri vaikutus kustannuksiin, on hankkeen massatalouden hallinta oleellinen osa hankkeen suunnittelu-, tarjouslaskenta- ja toteutusvaiheita. Massatalouden hallinnassa on oleellista pyrkiä käyttämään mahdollisimman suuri osa massoista työmaan sisällä ja minimoimaan ulos-ajettavien massojen määriä ja kuljetusetäisyyksiä. Siihen, kuinka hyvin massat voidaan hyödyntää työmaan sisällä, vaikuttavat merkittävästi maamassojen maalajit ja niiden kelpoisuudet eri rakenteissa. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin maalajit pystytään arvioimaan pohjatutki-musten perusteella sekä selvittää pohjatutkimusten määrällistä ja laadullista riittävyyttä urakoitsijan näkökulmasta Kehä III Lahdenväylä–Porvoonväylä -hankkeessa. Lisäksi työn tavoitteena oli kehittää urakoitsijalle maaperätiedon seurantaan perustuva massata-louden hallinnan prosessi. Tutkimuksessa kerättiin tietoa Kehä III -hankkeessa työmaalla todetuista maalajeista ja niiden määristä, ja verrattiin niitä suunnitelma-aineiston mukaiseen tietoon. Lisäksi seurattiin laskennassa arvioitujen ja toteutuneiden maalajimää-rien erojen aiheuttamia muutoksia massansiirtosuunnitelmaan.Maalajeista kerättiin tietoa mittamiehien ja kaivinkoneenkuljettajien koneohjausjärjestelmällä kartoittamien tarkepisteiden avulla. Kerätyistä tarkepisteistä luodun mallin perusteella laskettiin maalajien määrät. Tutkimuksessa havaittiin selkeitä eroja laskennassa arvioitujen, pohjatutkimuksista tehdyn mallin perusteella laskettujen ja työmaalla todettujen maalajimäärien välillä. Urakan kairausten määrän todettiin olevan urakoitsijan näkökannalta sopiva, mutta häiriintyneitä näytepisteitä olisi pitänyt olla enemmän. Lisäksi suunnittelijan tulkinta pohjatutkimuksista olisi pitänyt siirtää urakoitsijalle paremmin esimerkiksi maaperämallin, tarkempien maaperäkuvausten tai maalajimäärätiedon avulla. Tutkimuskohteena olevasta urakasta tunnistettiin tyypillisiä kohteita, joissa on riski sille, että todettu maalaji eroaa laskennassa arvioidusta.

Mass haul related costs make up a considerable part of total costs in an infrastructure construction project. Consequently mass economy is essential in managing planning, ten-der calculation and constructing phases of a project. In managing mass economy it is important to maximize the volume of masses that can be utilized in the project and to minimize the volume of masses to be transferred to landfill areas outside of the project site. It is as well important to minimize transportation distances of the masses. Soil type has a significant effect on potential structures where the masses can be used. The objective of the study was to find out how well actual soil types at the construction project site can be estimated based on the soil investigations and whether or not the soil investigations of the Kehä III project were adequate. In addition one objective of the study was to develop a process for managing mass economy based on soil data. In the study data of actual soil types at the construction project site was collected and compared to the data received from the client including soil description and soil investigations data. Additionally mass haul plan changes caused by differences between estimated and actual volumes of soil types, were examined. In the study notable differences between estimated and actual soil type volumes were ob-served. The number of soil soundings was discovered to be adequate for the contractor. However, the number of soil samples should be increased. Additionally analysis of the soil investigation should be transferred more effectively from designer to contractor for example with 3D-model, more accurate soil description or estimated soil type volumes. In the study typical risk areas were identified where actual soil type was found out to be different compared to soil type estimated in the offer calculation phase.
Description
Supervisor
Korkiala-Tanttu, Leena
Thesis advisor
Ruuti, Pekka
Keywords
massatalous, maalajit, maaperä, pohjatutkimukset, maalajien kelpoisuus, mass economy, soil type, soil investigations
Other note
Citation