Greenhouse gas and energy intensity assessment of product chain: Case transport biofuel

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
en
Pages
87 s. + liitt. 25 s.
Series
Abstract
Ilmaston muutos ja energian kulutuksen kasvu pakottavat etsimään keinoja tuottaa riittävästi energiaa ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Haasteeseen voidaan vastata lainsäädännön ja teknologian keinoin. Liikenteen biopolttoaineet ovat osa laajentuvaa energialähteiden valikoimaa. OECD arvion mukaan vuonna 2050 olisi mahdollista tuottaa biopohjaisesti 13 % liikenteen tarvitsemasta polttoaineesta. Liikenteen biopolttoaineet eivät tule korvaamaan fossiilisia polttoaineita, ainakaan lähitulevaisuudessa, mutta ne voivat tuoda osaratkaisun kasvavan energiatarpeen tyydyttämiseen. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jossa arvioitiin liikenteen biopolttoaineen kasvihuonekaasu- ja energiaintensiteetti elinkaariarviointia käyttäen. Liikenteen biopolttoaine NExBTL on uusi tuote, jonka valmistus aloitettiin Neste Oil Oyj:n jalostamolla Kilpilahdessa kesällä 2007. Kansainvälinen keskustelu on keskittynyt ilmaston muutokseen. Tästä johtuen tämä tutkimus keskittyy liikenteen biopolttoaineen tuoteketjun kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiatehokkuuteen. Tutkimusta tehtäessä liikenteen biopolttoaineen valmistuksessa oli käytössä kolme eri raaka-ainelähdettä, eläinrasva, palmuöljy ja rypsiöljy. Tuoteketju määriteltiin näiden raaka-aineiden pohjalta käyttäen systeemitarkastelua ja elinkaariarviointia. Kasvihuonekaasu- ja energiaintensiteetin arviointi tehtiin Iso-Britannian Carbon Reporting within the Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) metodologian mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöjen säästöt laskettiin käyttäen EU:n parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksessa Promotion of the Use of Renewable Energy Sources kuvattua metodia. Tulokset osoittavat, että tuoteketjun aikaiset kasvihuonekaasupäästöt sekä fossiilinen energiankulutus riippuvat käytetystä raaka-aineesta ja energiamuodosta. Tarkasteltavaan tuoteketjuun ei sisälly maankäytön muutoksesta johtuvia epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Suorat kasvihuonekaasupäästöjen vähentymät verrattuna fossiiliseen polttoaineen valmistusketjuun vaihtelevat 30 % ja yli 80 % välillä, riippuen raaka-aineesta. Tuoteketjun energiaintensiteetti on lähes samalla tasolla kuin fossiilisen polttoaineen valmistusketjun energiatehokkuutta.
Description
Supervisor
Kaila, Juha
Thesis advisor
Lempiäinen, Riitta
Mälkki, Helena
Keywords
animal waste, elinkaariarvionti, climate change, eläinrasva, environmental sustainability, ilmaston muutos, hydrotreatment, liikenteen biopolttoaine, land use, maankäyttö, NExBTL, NExBTL, life cycle assessment, palmuöljy, palm oil, rypsiöljy, rapeseed oil, vetykäsittely, ympäristökestävyys
Other note
Citation