Design drivers of a cruise ship cabin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
en
Pages
v + 77 s. + liitt. 36
Series
Abstract
The cabins have a significant role in cruise ship design, because the number and size of them affect on the ships income. Despite of their major role in ship design, the cabin design process is not formal and documentation of the design process is limited. This thesis formalizes the design process of cruise ship cabins by finding general design drivers for the cabins. The research on finding the design drivers starts with studying how the accommodation design is performed in hotels. This is because the cabin resembles a hotel room and cabin design is affected by hotel room design. In hotel room design general design drivers do exists and they are listed. In addition the ship accommodation design literature is researched and design aspects are identified. The design aspects are guidelines for general ship accommodation design and the following chapters resolve if they can be used as the design drivers of cruise ship cabins. The design aspects are converted into design drivers in the expert interviews and some additional design drivers are determined. The interviews are theme interviews that consist of questions about cabin history, design process, passenger's point of view and community. The found design drivers are grouped under the disciplines of the design team. Then all of the found design drivers are grouped into main design driver groups and ranked by potential passengers and pairwise comparison. The grouping into main design drivers is done because of the great amount of the found design drivers. The functionality and reliability of the design drivers is tested by evaluating a new cabin concept with them. The results of this thesis are determining the design drivers for cruise ship cabins and ranking them according to their importance. The three most important design drivers for the design experts were money, size & weight and passenger needs. For passengers they were quality, functionality and money. The rankings are dependent on the interviewee's background and objectives: the importance for the passengers, shipyard and ship-owner are different. The case study reveals that the design drivers can be used for evaluating concepts, which means that they are reliable and functional. The design drivers are identified from the design processes point of view, but the research does not go very deep into the details of the design drivers themselves. The found design drivers could be examined in more detail in the future studies. In addition the functionality of the design drivers could be tested in a real cruise ship cabin design project and see if the design drivers would help the design drivers team in their communication and design task.

Hyteillä on merkittävä asema risteilylaivojen suunnittelussa, sillä niiden lukumäärä ja koko vaikuttavat laivan päämittojen valintaan. Merkittävästä roolista huolimatta hyteillä ei ole muodollista suunnitteluprosessia ja hyttisuunnittelusta löytyy vain rajallinen määrä kirjallisuutta. Tämä diplomityö formalisoi suunnitteluprosessin määrittämällä hyteille yleisiä suunnittelukriteereitä. Suunnittelukriteerien määritys alkaa tutkimalla asumissuunnittelua hotellikirjallisuudesta. Tämä tehdään siksi, että hytti muistuttaa hotellihuonetta ja hyttisuunnittelu ottaa vaikutteita hotellihuonesuunnittelusta. Hotellihuoneiden suunnittelukriteerit listataan ja hyteille tunnistetaan kirjallisuudesta suunnittelunäkökulmia. Suunnittelunäkökulmalla tarkoitetaan suurpiirteistä laivan majoituksen suunnittelussa käytettävää ohjeantoa. Työssä tehdään asiantuntijoille teemahaastatteluja, joiden avulla selvitetään ovatko löydetyt suunnittelunäkökulmat myös samalla hytin suunnittelukriteereitä. Tämän lisäksi suunnittelukriteerejä etsitään lisää. Haastattelukysymykset ovat seuraavista teemoista: hyttihistoria, suunnittelu-prosessi, matkustajan näkökulma sekä yhteisöllisyys. Löydetyt suunnittelukriteerit ryhmitellään suunnitteluryhmiin jäsenien kesken sen mukaan, kelle kyseinen kriteeri on tärkeä. Haastatteluista löytyi suuri määrä suunnittelukriteereitä hyteille, joten niille luodaan pääsuunnittelukriteerit. Pääsuunnittelukriteerien alle ryhmitellään kaikki toisiinsa liittyvät kriteerit. Ryhmittelyn jälkeen suunnittelukriteerit laitetaan tärkeysjärjestykseen potentiaalisten matkustajien toimesta ja parivertailulla. ja tämän lisäksi suunnittelukriteerit laitetaan tärkeysjärjestykseen haastattelujen tuloksien pohjalta parivertailulla, joka pohjautuu haastatteluiden tuloksiin. Löydettyjen suunnittelukriteerien luotettavuutta ja käytettävyyttä kokeillaan arvioimalla uutta hyttikonseptia niiden avulla. Tämän diplomityön päätulokset ovat hyttien suunnittelukriteerien määrittäminen ja niiden laittaminen tärkeysjärjestykseen. Asiantuntijoille kolme tärkeintä suunnittelukriteeriä ovat hinta, koko ja paino sekä matkustajien tarpeet. Matkustajille tärkeimmät kriteerit ovat laatu, käytettävyys ja hinta. Tulokset ovat riippuvaisia haastateltavien taustasta ja tavoitteista, sillä matkustajat, varustamo ja telakka pitävät eri asioita tärkeinä. Valitun konseptin arvioiminen suunnittelukriteereillä onnistui, joten niitä voidaan pitää luotettavina ja toimivina. Suunnittelukriteereitä tutkittiin suunnitteluprosessin näkökulmasta, mutta yksittäisiä kriteerejä ei analysoitu yksityiskohtaisesti. Tulevaisuudessa voitaisiinkin toteuttaa tutkimus, joka perehtyisi yksityiskohtaisesti kaikkiin suunnittelukriteereihin ja analysoisi niitä. Lisäksi suunnittelukriteerien toimivuutta voitaisiin kokeilla todellisessa risteilijän hytin suunnitteluprojektissa ja tutkia auttavatko suunnittelukriteerit ryhmän sisäistä kommunikaatiota ja suunnittelutyötä.
Description
Supervisor
Romanoff, Jani
Thesis advisor
Remes, Heikki
Ahola, Markus
Keywords
cruise ship, risteilijä, cabin, hytti, state room, suunnittelukriteeri, design driver, suunnitteluprosessi, design process
Other note
Citation