Initiating transitions towards 1.5-degree lifestyles: An action research study on a design game

Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
105 + 12
Series
Abstract
The current climate crisis and the interrelated socio-ecological problems underscore the need for systems transitions towards low-carbon societies. These transitions require exhaustive changes in contemporary lifestyles and the system that shapes these lifestyles. Hence, this study emerges from the urgent need for developing systemic tools to initiate transitions towards lifestyles within the confines of the 1.5-degree aspiratory target. The overall objective of this research is to develop, test, and evaluate a practical application of the emerging 1.5-degree lifestyle research to encourage households and other stakeholders to transition towards low-carbon lifestyles. To achieve this objective, a design game was developed, and its impact and characteristics were evaluated following an action research methodology. The research design was divided into two consecutive phases: design inquiry and fieldwork. In the design inquiry phase, a design game was developed through a co-design process. In the field study phase, the game was tested, improved and evaluated in a real-life context following an action research methodology. Furthermore, seven semi-structured interviews were conducted to validate and complement the findings. The cultural context of this study was Finland and Japan. The study resulted in developing a design game, the 1.5 °C Puzzle, which can support households and stakeholders to move towards 1.5-degree lifestyles. Furthermore, the results imply that the design game was successful in enabling the participants to (a) understand the societal sustainability target in relation to their own lives, (b) perceive the content and scale of multiple actions for reducing their carbon footprint, (c) develop pathways towards low-carbon lifestyles, as well as to (d) identify actions that they can implement directly. Moreover, the design game was partially successful in creating a learning space for enhancing stakeholder collaboration and dialogue. The evaluation of the design game revealed its potential to contribute to low-carbon lifestyles through learning, knowledge sharing, and empowerment. This study combines design games with transitions management approach and practice theory to initiate low-carbon transitions. The development process and results indicate that design methods – and in particular design games – can enhance transition management processes by creating engaging experiences that allow participation and creativity. The design game has evoked wide interest and inspired numerous applications, indicating its distinctive advantages in facilitating discussion and engaging in action. However, running the workshop requires a considerable amount of time and resources. Consequently, the next steps for developing the design game include scaling up the process to increase its accessibility.

Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien ympäristökriisien hillitseminen vaatii kokonaisvaltaisia muutoksia nykyisissä elämäntavoissa sekä yhteiskuntajärjestelmissä. Tämän opinnäytetyön perustana on tarve edistää kestävyyssiirtymiä (engl. sustainability transition) kohti kestävämpiä elämäntapoja. Tutkielman tavoitteena oli kehittää, testata ja arvioida 1,5 asteen elämäntapoja koskevan tutkimuksen pohjalta käytännön sovellusmuoto kotitalouksien ja muiden sidosryhmien kannustamiseksi kohti vähähiilisempiä elämäntapoja. Tutkimus jaettiin kahteen peräkkäiseen vaiheeseen: suunnitteluvaiheeseen ja kenttätutkimukseen. Suunnitteluvaiheessa kehitettiin yhteiskehittämismenetelmällä muotoilupeli, ja kenttätutkimuksen aikana muotoilupeliä testattiin, parannettiin ja arvioitiin toimintatutkimusmenetelmän avulla Suomessa ja Japanissa. Tulosten vahvistamiseksi ja täydentämiseksi järjestettiin lisäksi seitsemän puolistrukturoitua haastattelua. Kehittämistyön tuloksena syntyi työpajamuotoinen muotoilupeli, 1,5°C asteen palapeli, jonka avulla kotitalouksia ja sidosryhmiä voidaan ohjata siirtymään kohti 1,5 asteen mahdollistavia elämäntapoja. Kenttätyön tulokset osoittivat, että muotoilupeli auttoi osallistujia (a) muuttamaan elämäntapoja ilmastotavoitteiden mukaisiksi, (b) tunnistamaan ilmastotekojen vaikutus oman hiilijalanjäljen pienentämisessä (c) kehittämään suunnitelmia kohti vähähiilisempää elämäntapaa, ja (d) tunnistamaan sellaisia käytännöllisiä toimia, joita he voivat hyödyntää omassa elämässään. Lisäksi muotoilupeli loi vuorovaikutteisen oppimisympäristön sidosryhmien yhteistyön ja vuoropuhelun tehostamiseksi. Muotoilupeli tuki vähähiilisiä elämäntapoja edistämällä osallistujien oppimista, tiedon jakamista ja oman toiminnan merkityksellisyyden ymmärtämistä. Muotoilupeliä voidaan todennetusti käyttää kunta- ja kaupunkiorganisaatioissa osallistavan päätöksenteon edistäjänä ja koululaitoksessa tietouden lisääjänä. Tutkielma yhdistää kolme tutkimusaluetta: siirtymien hallinnan tutkimuksen (engl. transition management), käytäntöteorian ja muotoilun tutkimuksen. Tutkielma osoittaa, että muotoilun menetelmät – ja erityisesti muotoilupelit – voivat tukea siirtymien hallinnan menetelmää luomalla innostavan oppimisalustan, joka mahdollistaa keskustelun ja vertaisoppimisen. Muotoilupeli on herättänyt laajaa kiinnostusta ja toiminut useamman sovellusmuodon pohjana. Koska työpajamuotoisen muotoilupelin järjestäminen vaatii aikaa ja resursseja, peliä jatkokehitetään saavutettavuuden parantamiseksi.
Description
Supervisor
Gaziulusoy, Idil
Thesis advisor
Lettenmeier, Michael
Keywords
sustainability transitions, lifestyles, design games, action research, design for sustainability, climate change, transitions management, co-design
Other note
Citation
Collections