Development of kraft pulp mill efficiency

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-10-15
Department
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
P3002
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
102
Series
Abstract
This Master’s thesis examines the technical progresses made in kraft pulping technology since the 1960s, as well as their impact on pulp mill efficiency. The scope of this thesis covers the entire kraft pulp mill from wood handling to fibreline operations and chemical recovery. In both the theoretical and empirical parts, the pulp mill is divided into nine inter-connected departments, which are analysed separately. The concept of efficiency focuses on the material and energy efficiency of the different pulp mill departments. Power and steam consumptions are the main parameters studied, while each department also has its own specific key parameters. The theoretical part of the thesis is divided in to two main sections. In the first part, an overview of the pulp mill departments is given, explaining their main purposes and working principles. In the second part, all the major technical improvements that have occurred in pulping technology since the 1960s are reviewed. The impact of these improvements on efficiency is estimated with values found from literature sources. In the empirical part of the thesis, the evolution of the efficiency parameters presented in the theoretical part is evaluated. The findings from the theoretical part are thus confirmed and completed with design data and actual mill data. As a result, clear trends for the key efficiency parameters were established, while the impact of the major technical innovations was demonstrated. New information obtained on the evolution of technology and its impact on efficiency was integrated to Pöyry’s Pulp Cost Model.

Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa sulfaattisellutehtaiden tekninen kehitys vuodesta 1960 nykypäivään, sekä arvioida kehityksen vaikutus tehtaan tehokkuuteen. Sellutehdas on jaettu yhdeksään erilliseen osastoon, jotka muodostavat sulfaattisellutehtaan ydinprosessit. Jokainen osasto on analysoitu erikseen. Tehokkuus voidaan käsittää materiaali- sekä energiatehokkuutena. Höyryn ja sähkönkulutus ovat päätehokkuusparametrit. Tämän lisäksi jokaiselle osastolle on määritelty tärkeimmät spesifiset tehokkuusparametrit. Työn kirjallisuusosa jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen osio on yleinen katsaus sulfaattisellutehtaan eri osaprosesseista ja niiden päätoiminnoista. Toisessa osiossa on selvitetty osastokohtaisesti mitkä ovat olleet tärkeimmät teknologiset edistykset prosessiteknologian saralla vuodesta 1960 nykypäivään. Näiden uusien teknologioiden vaikutus osastojen tehokkuuteen on arvioitu kirjallisuuslähteisiin pohjautuen. Työn kokeellisessa osassa esitetään jokaiselle tehokkuusparametrille kehitystrendi, jotka perustuvat sekä tehdassuunnitteludataan että aktuaalidataan. Työn kokeellinen osa tarkentaa kirjallisuustyössä tehtyjä havaintoja. Työn tuloksena saavutettiin selkeät kehitystrendit tärkeimmille tehokkuusparametreille, ja uusien teknologien vaikutusta tehokkuuteen onnistuttiin kvantifioimaan. Kehitykseen liittyvä tieto integroitiin onnistuneesti Pöyryn Sellukustannus Malliin, jonka avulla mallista tuli entistä luotettavampi ja tarkempi.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Jokinen, Petri
Keywords
sellutehdas, energiatehokkuus, materiaalitehokkuus, selluteknologia, pulp mill, energy efficiency, material efficiency, pulping technology
Other note
Citation