Suoritusmittareiden käyttö geneeristen strategioiden implementoinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Maailman kokiessa voimakkaita disruptioita pandemiasta sotaan ja toimitusketjujen tuhoutuessa näiden disruptioiden myötä, yritykset joutuvat luomaan strategioitaan uudelleen. Geneeristen strategioiden mukaan yrityksen on mahdollista hakea kilpailuetua olemalla markkinansa kustannusjohtaja, tuottamalla riittävän ainutlaatuisia tuotteita, jotka mahdollistavat hintapreemion tai fokusoitumalla pieneen segmenttiin. Disruptioiden muovaamassa ympäristössä yritykset kohtaavat haasteen pyrkiessään implementoimaan strategioita tehokkaasti. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään miten suoritusmittaristoja tulisi hyödyntää geneeristen strategioiden implementoinnin välineenä. Tähän vastataan kattavan kirjallisuuskatsauksen pohjalta, koostuen viimeaikaisesta ja relevantista kirjallisuudesta. Tutkielman löydökset osoittavat, että parhaita välineitä kustannusjohtajuuden ja differoinnin implementointiin ovat tasapainotettu tuloskortti sekä strategiasidonnaiset Key Performance-indikaattorit. Ne muokkaavat yrityksen rakenteita ja prosesseja suuntaan, joka automatisoi strategian implementointia. Erityisen suuren painoarvon saavat tuloskortin osittain koostavat Key Performance-indikaattorit, jotka toimivat implementoinnin pääajurina. Lisäksi suoritusmittaristot viestivät strategisia tavoitteita ja mahdollistavat toteutuksen seuraamisen ja mahdollisiin virhekohtiin puuttumisen.
Description
Thesis advisor
Ala-Heikkilä, Virpi
Keywords
strategian implementointi, geneeriset strategiat, balanced scorecard, suoritusmittaristo
Citation