Description of the pile-up process of an ice sheet against an inclined plate

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
78 s. + liitt.
Series
Abstract
Työssä on kuvattu jään pitkäkestoista kasaantumisprosessia kaltevaa tasoa vasten. Kuvaus perustuu laboratoriokokeisiin, joiden tavoitteena oli saattaa kasaantumisprosessi vaiheeseen, jossa jää ei työnny tason pinnalle asti vaan murtuu tason eteen muodostunutta kasaa vasten tai rupeaa valliintumaan kauempana kasasta. Työn alussa tarkastellaan kasaantumisprosessin tärkeimpiä aikaisempia tutkimuksia ja esitellään työn rajaukset. Tämän jälkeen esitellään tehdyt laboratoriokokeet. Kokeita tehtiin 45 - 52 mm paksulla tasaisella- sekä epätasaisella jäällä. Epätasaisen jään minimipaksuus vaihteli 21 - 36 mm välillä. Kokeiden aikana 4.6 m levetä jääkaistaletta työnnettiin saman levyistä kaltevaa tasoa vasten tavallisesti yli 15 m. Kokeita tehtiin 50°, 65° ja 80° tason kaltevuuskulmilla. Tasosta mitattiin vaaka- ja pystyvoimat. Kokeet videokuvattiin. Työssä esitellään tehdyt laboratoriokokeet yksityiskohtaisesti. Prosessiin liittyvien vaakavoimien yhteys visuaalisiin havaintoihin esitetään. Apuna kuvaamisessa on käytetty kuvasarjoja, valokuvia sekä esimerkkejä mitatuista voimista. Tehtyjen laboratoriokokeiden perusteella kasaantumisprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Jään ensimmäiseen kosketukseen tason kanssa, jään kasaantumiseen tasoa vasten ja kasan horisontaaliseen kasvuun. Kuhunkin vaiheeseen liittyvät voimat esitellään. Kasaantuminen tason eteen koostuu purjeen kasvusta ja kasan romahduksesta. Purjeen kasvu ja kasan romahdus muodostavat syklin, joka toistuu useaan kertaan kasaantumisen aikana. Purjeen kasvun aikana tasoon kohdistuvat voimat kasvavat nopeasti ja kasan romahtaessa voimat putoavat. Seuraavan purjeen kasvuvaiheen aikana voimat nousevat hieman korkeammalle kuin edellisessä vaiheessa eli kasaantumisen edetessä tasoon kohdistuvat voimat kasvavat. Samalla tason kaltevuuskulman merkitys voimiin pienenee. Kasaantumisen muuttuessa horisontaaliseksi voimat putoavat alemmalle tasolle kuin kasaantumisen viimeisten syklien aikana. Horisontaalin kasvuvaiheen aikana tason kaltevuudella ei ollut merkitystä prosessin kulkuun.
Description
Supervisor
Riska, Kaj
Thesis advisor
Tuhkuri, Jukka
Keywords
Other note
Citation