Data centers – threat or possibility to old industrial sites (brownfields) in Nordic countries

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
143 + 3
Series
Abstract
Restructuring development is a constant process. In Finland restructuring has been extremely significant in the forest and ICT sectors in the recent years. In the forest industry restructuring has happened also in the other Nordic countries and other northern regions. After financial crisis, the international competition has become tougher which has forced companies to reorganize and relocate their functions to address fiercer competition. Due to this development many of the old industrial sites are now empty or with high vacancy rates in Nordic countries. This thesis was concentrating especially on the ways to harness old industrial sites (brownfields) into data center use and to map the potential of data center investments in Nordic countries. Thesis introduces the concept of restructuring and explains how brownfield environments are born. In addition, study introduces the concept of data centers and describes the conditions needed for those facilities. This study analyzes also the current data center market and estimates how the market will develop in the near future. There have been high hopes toward data center investments in the Nordic countries. Nordic countries have many characteristics that have been considered beneficial for the data centers (e.g. chilly climate, high political stability, reliable energy grid etc.). The potential of data centers has been identified extensively and they have been promoted by various ways (i.e. giving tax incentives, putting efforts on marketing and conducting fiber optic network improvements). This survey consisted of both literature review and semi-structured interviews (thematic interviews). Total of 20 people were interviewed for this study. These people were representing different interest groups (e.g. data center operators, municipal officers and development companies). Interviewees came from Finland, Sweden and Iceland. Survey was conducted with the qualitative research methodology. Old industrial sites (brownfields) can be harnessed for the data center use. However, those sites have to be high-quality in terms of the physical aspects, infrastructure and location. Nordic countries have excellent position of getting large data center investments in the future but circumstances have to be taken care with the constant improvements. Green energy and ecosystem solutions are the possible trends of the data center industry in the future. This study was conducted in the context of large data centers. The findings of the study cannot be fully generalized for smaller data centers.

Rakennemuutokset ovat koetelleet Suomen kuntia ja kaupunkeja viime vuosikymmeninä. Suomessa rakennemuutoskehitys on ollut viime vuosina poikkeuksellisen kiivasta erityisesti metsä- ja ICT -teollisuudessa. Metsäteollisuudessa rakennemuutostuulet ovat puhaltaneet myös muissa Pohjoismaissa sekä muilla pohjoisilla alueilla. Rakennemuutoskehitys on edelleen kiihtynyt kansainvälisen taantuman jälkeen, kun useat suuryritykset ovat tehostaneet toimintaansa ja siirtäneet toimintonsa ulkomaille tavoitellen parempaa kannattavuutta. Rakennemuutoskehityksen seurauksena useita teollisuuskäytössä olleita kiinteistöjä on jäänyt tyhjiksi tai vajaakäytölle – nyt näille kohteille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Datakeskuksille on asetettu suuria toiveita Pohjoismaissa. Suuret toiveet johtuvat osittain siitä, että Pohjoismaat ovat monilta ominaisuuksiltaan edullisia kohteita datakeskusten sijaintiympäristöiksi (esim. edullinen ilmasto, vakaa politiikka, luotettavat sähköverkot). Pohjoismaissa datakeskuksista on toivottu sekä alueellisia että kansallisia talouden piristysruiskeita. Hankkeiden potentiaali on maissa hyvin tunnistettu ja niitä on pyritty edistämään erilaisin toimenpitein kuten verohelpotuksin sekä investoinneilla maiden omaan kuituverkkoinfrastruktuuriin. Tässä diplomityössä selvitettiin vanhojen teollisuuskiinteistöjen potentiaalia datakeskuskäytössä sekä Pohjoismaiden yhteistä potentiaalia houkutella datakeskusinvestointeja tulevaisuudessa. Diplomityössä pohdittiin myös rakennemuutosta ilmiönä, perehdyttiin brownfield-kohteiden syntyyn, esiteltiin datakeskusten tekniikkaa sekä perehdyttiin datakeskusten yleisiin vaatimuksiin. Työssä analysoitiin myös datakeskusmarkkinan kokoa sekä pohdittiin alan tulevaisuuden kehitystä, trendejä ja mahdollisuuksia. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja empiirisenä tutkimuksena. Empiirisessä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä olivat teemahaastattelut. Diplomityön tutkimusote oli kvalitatiivinen. Puolistrukturoituun haastattelututkimukseen osallistui yhteensä kaksikymmentä datakeskusalan asiantuntijaa. Asiantuntijat tulivat Suomesta, Ruotsista sekä Islannista. Tutkimuksen mukaan vanhat teollisuuskiinteistöt soveltuvat datakeskustoimintaan, mutta vain osa kiinteistöistä on laadultaan, sijainniltaan ja rakenteeltaan sellaisia, että niillä on potentiaalia datakeskuskäytössä. Pohjoismailla on erinomainen mahdollisuus saada datakeskusinvestointeja tulevaisuudessa, mutta hankkeet vaativat jatkuvia panostuksia erityisesti sähkö- ja kuituverkkoihin sekä markkinointiin. Tulevaisuudessa vihreä energia sekä ekosysteemiajattelu ovat mahdollisia datakeskusalan trendejä.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Muikku, Anssi
Keywords
restructuring, brownfields, data center, Nordic countries
Other note
Citation