Julkisen sektorin innovoinnin erityispiirteet -Case: Suomen kunnalliset kirjastot

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
115
Series
Abstract
Tiivistelmä Tämä tutkielma on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun organisaatiot ja johtaminen -aineeseen tekemäni pro gradu –tutkielma. Tutkielmassani tarkastelen miten innovaatiot syntyvät julkisella sektorilla. Rajaan tutkimukseni Suomen kunnallisiin kirjastoihin. Tutkimuksessani perehdyn Roskilden yliopiston innovaatiotutkimusryhmän ja yhteiskuntatieteen dosentti Lars Fuglsangin tutkimukseen. Sovellan ensimmäisenä Fuglsangin luomaa viitekehystä Suomen julkisen sektorin tutkimuksessa. Tutkin viitekehyksen avulla miten innovaatiot on ideoitu ja toteutettu sekä ilmeneekö innovointiprosesseissa ideoiden vaihtelun ja valinnan mekanismeja. Tutkin myös ilmeneekö innovointiprosesseissa osallistavaa innovointia, jossa monien erilaisten toimijoiden erilaiset näkemykset ja ideat tuodaan yhteen. Tutkielmani on osa Suomen Kuntaliiton kirjastoinnovaatiot –hanketta ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vetämää Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta –hanketta. Suomen Kuntaliiton hankkeen tavoitteena on levittää tietoa toimivista kirjastoinnovaatioista ja edistää innovaatioiden tunnistamista, kehittämistä ja käyttöönottoa kirjastoissa. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vetämässä hankkeessa on mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto ja Suomen Ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on tarkentaa käsitystä julkisen sektorin innovaatiotoiminnan piirteistä. Kunnallisten kirjastojen innovaatiot ovat yksi tapaustutkimus hankkeessa. Tutkielmani aineisto koostuu kuudestatoista Suomen kunnallisten kirjastojen innovaatiosta. Tarkasteltavien innovaatioiden valintaan vaikutti Suomen suurten kaupunkien kirjastotoimenjohtajien verkoston keskustelut sekä Suomen Kuntaliiton kirjastoasiantuntijan ja omat näkemykseni innovaatioista. Mukaan haluttiin mahdollisimman erilaisia, mielenkiintoisia, pieniä ja suuria eri puolilla Suomea toteutettuja innovaatioita. Tulokseni osoittavat, että strategisesti refleksiivinen (Fuglsang, Sundbo, 2005), eli yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ideoitu ja toteutettu innovointi on yleistynyt voimakkaasti ja on yhä yleistymässä julkisella sektorilla. Myös yrittäjämäinen (Fuglsang, 2008b), eli yksittäisen henkilön tai organisaation toimesta ideoitu ja toteutettu innovointi on yhä yleistä. Tulosteni mukaan julkisella sektorilla ilmenee osallistavaa innovointia. Osallistavassa innovoinnissa ilmenee myös ideoiden vaihtelun ja valinnan mekanismeja, jotka huolehtivat ideoiden vaihtelun ja valinnan tasapainosta innovointiprosessissa.
Description
Keywords
Julkinen sektori, innovointi, kunnallinen kirjasto
Other note
Citation