A study of built-in quality and lean procurement in customized production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
120
Series
Abstract
The built-in quality suggests that everything is produced as primes on first try. The Lean method focuses on reducing and eliminating waste from processes. This aspect is important when considering Lean procurement for the target company. Lean focuses on the big picture and also on essential issues, as focusing on the right things will give you the best project outcome. The first aim of this study is to incorporate built-in quality into the processes, from bill of materials to assembly of the product. The second aim is to research lean procurement in order to find the right way of conducting procurement, to find out essential issues of customized production and those key aspects on which they should focus in the target company. The scope of the thesis is to study the electrification factory and its internal functions. The theoretical input of this thesis is to focus on Lean and how it can be implemented in the target organisation, by revealing the best practices of Lean and creating the necessary tools for implementing them. The result of the quality section was that ensuring the built-in quality is a straightforward process. A literature analysis was carried out to reveal the core aspects of this process and to enable the creation of a step-by-step method for built-in quality. This was followed by creating physical documents according to the revealed methodology. The built-in quality level of the processes was reached. For the material management section of this study the aim was to create instructions and guides on the way procurement should be done for better cost efficiency. The documentation will also help future employees to carry out the work and functions as a daily support for the workers. As result of the lean procurement, the difference between Lean and conventional supply chain management is revealed. Conclusions on what Lean is in low volume and high mix production are discussed in the end of this study.

Sisäänrakennettu laatu tarkoittaa sitä, että kaikki valmistetaan virheettömänä ensimmäisellä yrittämällä. Lean-ajattelu taas keskittyy vähentämään ja eliminoimaan hukkaa prosesseista. Tämä näkökulma on tärkeä, kun harkitaan Lean-hankinnan toteuttamista kohdeyrityksessä. Lean keskittyy ymmärtämään kokonaisuutta ja kohdistuu oleellisimpiin ongelmakohtiin, koska keskittymällä oikeisiin asioihin saadaan projekteista paras tulos. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on sisällyttää sisäänrakennettu laatu prosesseihin, osaluettelon valmistuksesta aina tuotteen kokoonpanoon asti. Tutkimuksen toinen tarkoitus oli tarkastella Lean-hankintaa, löytää oikea tapa hankinnan toteuttamiseksi ja oleellisimmat asiat asiakaskohtaisen valmistuksen kannalta sekä ne asiat, joihin kohdeyrityksessä kannattaisi keskittyä. Tutkimuksen kohteena olivat sähköistystehdas ja sen sisäiset toiminnat. Tutkimuksen teoreettinen panos on keskittyminen Leaniin ja siihen, miten tätä metodia voidaan soveltaa kohdeyrityksessä tuomalla ilmi Leanin parhaat sovellutukset ja laatimalla tarvittavat työkalut sen käyttöönottoon. Laatuosion tuloksena oli, että sisäänrakennetun laadun varmistaminen on suoraviivainen prosessi. Kirjallisuustutkimus sisäänrakennetusta laadusta suoritettiin, jotta pystyttiin selvittämään oleelliset seikat tästä prosessista ja rakentamaan yksinkertainen menetelmä sen toteuttamiseksi. Tätä seurasi tarvittavien dokumenttien valmistus kehitetyn menetelmän mukaisesti. Prosesseissa saavutettiin sisäänrakennetun laadun mukainen taso. Tutkimuksen materiaalihallintaa koskeva osuus oli valmistaa ohjeistusta ja dokumentaatiota parhaasta tavasta suorittaa hankintaa entistä kustannustehokkaammin. Dokumentaatio tulee olemaan avuksi uusille työntekijöille ja toiminaan työkaluna päivittäisessä työnteossa, jotta prosessi ja tekeminen tulevat tutuksi. Lean-hankinnan tuloksena nähdään Leanin ja perinteisen toimituskeljun hallinnan ero. Tutkimuksen lopussa esitellään myös johtopäätökset siitä, mitä Lean on alhaisen volyymin ja suuren vaihtelun valmistuksessa.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Liinakoski, Juha
Myllyniemi, Jukka M.
Keywords
built-in quality, Lean, Lean procurement, sisäänrakennettu laatu, office waste, Lean hankinta, customized production, EOQ, toimistohukka, asiakaskohtainen valmístus
Other note
Citation