Productizing Core Solvent Extraction Equipment in Order to Intensity Delivery and Sales Processes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
iii + 98
Series
Abstract
Tuotteistamista käsitellään yleensä massatuotannon näkökulmasta ja vielä tuotantoon liittyviin seikkoihin painottuen. Tässä diplomityössä pyritään tavanomaisesta lähestymistavasta poiketen kirjallisuuden avulla selvittämään, miten tuotteistamisesta voitaisiin hyötyä yksittäiskappaletuotannossa koko toimitusketjun matkalla. Tuotteistettujen tuotteiden olennaisimpia elementtejä ovat modulaarinen tuoterakenne, tuoteperheet ja tuoteperheen arkkitehtuuri. Niiden määrittelyssä ja dokumentoinnissa korostuu tuotetiedonhallinnan merkitys. Asiakaslähtöisten yksittäiskappaleiden valmistaminen on kallista, ja niiden valmistusaika on pitkä. Yritykset ovat pystyneet viime vuosikymmenien aikana tuotteistamisen avulla tarttumaan näihin ongelmiin ja tehostamaan sekä parantamaan toimintansa laatua kokonaisvaltaisesti. Yksittäiskappaletuotannossa pyritään ensisijaisesti alentamaan tuotteen tuotantokustannuksia sekä lyhentämään valmistukseen tarvittavaa aikaa lisäämällä toistuvuutta prosesseihin. Toistuvuudella saadaan aikaiseksi esimerkiksi tuotannon volyymietuja sekä nopeutettua suunnitteluprosessia, kun taas tuotekehitys hyötyy tuotteistuksesta lähinnä modulaarisen tuoterakenteen tuomien etujen, kuten komponenttien ja rakenteiden uudelleenhyödyntämistä. Myynnin ja markkinoinnin saavuttamat edut liittyvät suurimmilta osin parempilaatuiseen dokumentaatioon ja nopeutuneeseen tarjousprosessiin. Modulaarisen tuoterakenteen myötä voidaan ottaa käyttöön myös erilaisia konfiguraattoreita, jotka tyypistä riippuen joko nopeuttavat tarjouksen tekemistä, suunnittelua tai tuovat muuten lisäarvoa tuotteelle. Tuotteistamisen tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta se ei välttämättä sovi kaikenlaisille tuotteille, tuotantoon tai organisaatioon, eivätkä tuotteistamisesta saatavat edut välttämättä vastaa esimerkiksi modulaarisen tuoterakenteen määrittämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavaa työmäärää. Tuotteilta edellytetään siis edes jonkinlaisia yhtenäisyyksiä joko perusrakenteessa tai komponenteissa, jotta saadaan aikaan tarpeeksi toistuvuutta menettämättä liikaa asiakaskeskeisyyttä. Tuotteistamiseen liittyvä tuotepaletin rajaaminen edellyttääkin hyvää käsitystä kohdeasiakassegmentin tarpeista. Lisäksi tiedonkulun pitää olla nopeaa ja tehokasta niin organisaation sisällä kuin myös kaikkialla liiketoimintaverkossa. Tuotteistamisprosessin eri vaiheiden helpottamiseksi voidaan käyttää apuna joitakin työkaluja.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Rautama, Kimmo
Keywords
productizing, tuotteistaminen, mass customization, massaräätälöinti, modules and modular structure, moduulit ja modulaarinen tuoterakenne, product family, tuoteperheet, product architecture, tuoteperheen arkkitehtuuri, product data management (PDM), tuotetiedonhallinta (PDM), configurators, konfiguraattorit
Other note
Citation