Enhancing user tasks in energy market software with user interface design patterns

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 75 + [15]
Series
Abstract
This thesis describes how user interface design patterns can be used to enhance user tasks in energy market software. The design patterns are effectively applied to the system without first conducting a number of usability tests. The literature review -section presents overview of the user interface design patterns. The review section introduces design patterns in general as well as defines user interface design patterns and pattern languages. Furthermore, this section discusses the benefits and the problems of the design patterns. In addition, the methods that were used in the empirical study are briefly presented. The empirical study describes how semi-structured interviews were used to gather data about the different problems that the users have with the system that is investigated. The section also describes how the qualitative data from the interviews were analysed and what kinds of ideas for improvement were developed. Finally, the evaluation of the improvement ideas is presented. The study shows that the design patterns can be successfully used to improve the usability of a large system, providing the initial problem area study is conducted carefully and the designer knows the system well. The case study results demonstrate that the design patterns improved the subjective satisfaction and also reduced the amount of needed input from users. The thesis also presents design patterns relevant for energy market system.

Tässä diplomityössä esitetään miten käyttöliittymien suunnittelumalleja voidaan käyttää energiamarkkinajärjestelmän käyttäjätehtävien parantamiseen. Mallien toteutusprosessi suoritetaan ilman, että aluksi tehdään käytettävyystestejä. Kirjallisuuskatsaus osiossa esitetään yleiskuvaus käyttöliittymien suunnittelumalleista. Suunnitellut mallit käydään läpi yleisellä tasolla, jonka lisäksi esitetään käyttöliittymien suunnittelumallien ja mallikielien määritelmät. Lisäksi työssä esitellään suunnittelumallien hyviä puolia sekä niiden ongelmia. Myös empiirisessä osiossa käytetyt menetelmät käydään läpi. Empiirinen osio kertoo miten puolistrukturoituja haastatteluita käytettiin käyttäjien kohtaamien ongelmien selvittämiseen. Se kertoo myös miten haastatteluissa saatua laadullista aineistoa analysoitiin ja minkälaisia parannusehdotuksia konstruoitiin. Lisäksi osiossa esitetään parannusehdotusten validointi. Työn tuloksissa todetaan, että käyttöliittymien suunnittelumallien avulla voidaan onnistuneesti parantaa isojen järjestelmien käytettävyyttä, mikäli käyttäjien ongelmien selvittäminen tehdään huolella, ja mikäli suunnittelijat tuntevat järjestelmän tarpeeksi hyvin. Työn tulokset korostavat, että suunnittelumallit paransivat käyttäjien subjektista tyytyväisyyttä ja vähensivät tietokoneelle annettavien komentojen määrää. Työssä esitellään myös, minkälaiset suunnittelumallit ovat hyödynnettävissä energiamarkkinajärjestelmässä.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Ebeling, Petri
Keywords
user interface, käyttöliittymä, design patterns, suunnittelumalli, usability, käytettävyys, energy market software, energiamarkkinajärjestelmä
Other note
Citation