Maapolitiikkakonfliktit ja niiden ratkaiseminen asunto-osakeyhtiölähtöisessä täydennysrakentamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-22
Department
Major/Subject
Mcode
ENG3078
Degree programme
Master's Programme in Urban Studies and Planning in Real Estate Economics
Language
fi
Pages
64 + 3
Series
Abstract
Muun muassa kaupungistumiskehitys on ohjannut kaupunkeja tiivistymään. Samaan aikaan erityisesti 60- ja 70-luvuilla rakennetut kerrostalot ovat saapuneet peruskorjausikään ja rahoituskeinojen etsiminen näille remonteille voi olla monelle asunto-osakeyhtiölle ajankohtaista. Tässä suhteessa esimerkiksi täydennysrakentaminen voi toimia erilaisten korjausten rahoituskeinona ja tarjota samalla myös kaupungeille keinoja tiivistyä. Vaikka täydennysrakentaminen olisikin sekä kunnan että asunto-osakeyhtiön tavoitteena, voi hankkeiden toteutumisen esteenä olla useita haasteita. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi eriäviin intresseihin maanomistajien ja kuntien välillä tai epätasaisesti jakautuviin hyötyihin ja haittoihin. Tämän diplomityön tavoitteena on tunnistaa näitä asunto-osakeyhtiölähtöistä täydennysrakentamista vaikeuttavia haasteita, joita kutustaan tutkimuksessa maapolitiikkakonflikteiksi, ja samalla pyrkiä kuvaamaan miten niitä koetetaan ratkaista osana kuntien maapolitiikkaa. Tarkoituksena on myös yleisesti selvittää, millaiseksi asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen merkitys koetaan kunnissa. Tutkimuksen empiirisenä aineistona toimii kuntien maapolitiikkadokumentit ja kuuden suurimman suomalaisen kaupungin viranhaltijoiden kanssa toteutetut haastattelut. Tutkimuksessa asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen havaittiin liittyvän pitkälti samankaltaisia haasteita kuin aiemmassakin tutkimuksessa oli tunnistettu. Tämän lisäksi kuntien vastauksista kyettiin tunnistamaan myös täydennysrakentamisen sijoittumiseen ja kunnilta vaadittaviin investointeihin liittyviä haasteita, joita ei ollut aiemmin yhdistetty suoraan asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen. Kuntien käyttämät maapolitiikkainstrumentit haasteiden ratkaisemiseksi ja täydennysrakentamisen edistämiseksi ovat tutkimuksen perusteella pitkälti taloudellisia, mutta myös joitain informatiivisia ja säänteleviä keinoja mainittiin joko osana haastatteluita tai osana kuntien maapolitiikkadokumentteja. Mainitut instrumentit vastaavat ainakin osittain teoriassa ja haastatteluissa tunnistettuihin maapolitiikkakonflikteihin. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida arvioida, kuinka tehokkaita käytetyt keinot ovat ja lisätutkimus on aiheesta tältä osin tarpeen. Kuntien kokema täydennysrakentamisen merkitys vaihteli hieman, mutta pääasiassa asunto-osakeyhtiölähtöinen täydennysrakentaminen nähtiin tärkeäksi. Täydennysrakentamisen merkitys voi myös kasvaa tulevaisuudessa eri lakimuutosten ja raakamaan loppumisen myötä.

Among other factors, urbanization has led cities to densify. At the same time, apartment buildings constructed especially in the 60s and 70s have reached the age requiring refurbishment, and finding funding for these renovations may be relevant for many housing companies. In this context, infill development, for example, can serve as a financing method for various repairs and simultaneously offer cities ways to densify. Even if both the municipality and the housing company aim for infill development, there can be several challenges hindering project implementation. Challenges may be related, for example, to conflicting interests between landowners and municipalities or unevenly distributed benefits and disadvantages. The aim of this thesis is to identify these challenges, that are called land policy conflicts in this research, that hinder housing company-led infill development and, at the same time, attempt to describe how they are being addressed as part of municipal land policy. The purpose is also to generally investigate how the significance of housing company-led infill development is perceived in municipalities. The empirical research material consists of municipal land policy documents, and interviews conducted with officials from the six largest Finnish cities. In the study, challenges associated with housing company-led infill development were found to be largely like those identified in previous research. In addition, challenges related to the location of infill development and the required investments from municipalities were identified from the responses of municipalities. These challenges had not previously been directly linked to housing company-led infill development. According to the research, the land policy instruments used by municipalities to solve challenges and promote infill development are largely economic, but some informative and regulatory measures were also mentioned either in interviews or as part of municipal land policy documents. The mentioned instruments at least partially correspond to the land policy conflicts identified in theory and interviews. However, based on the research, it is not possible to assess the effectiveness of the methods used, and further research on this aspect is needed. The perceived significance of infill development varied slightly among municipalities, but housing company-led infill development was generally seen important. The significance of infill development may also increase in the future due to different legislative changes and the depletion of raw land.
Description
Supervisor
Falkenbach, Heidi
Thesis advisor
Puustinen, Tuulia
Keywords
asunto-osakeyhtiölähtöinen täydennysrakentaminen, maapolitiikkakonflikti, maapolitiikka, maapolitiikkainstrumentti
Other note
Citation